Informace o zpracování osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

 

Tyto zásady ochrany soukromí (dále jen „zásady“) mají za cíl transparentním způsobem informovat o ochraně soukromí a zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s provozem webové stránky https://www.cestazelvy.cz/.

 1. Správce
  • Ve vztahu k níže popsaným zpracováním osobních údajů je naše společnost Cesta moudré želvy, s.r.o., IČO: 14121875, DIČ: CZ14121875, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 360055 (dále jen „my“ či „Cesta želvy“), která je provozovatelem webové stránky, správcem osobních údajů. Kontaktovat nás můžete na: info@cestazelvy.cz.
 2. Účely zpracování

Jako správce můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pro níže uvedené účely. Při těchto zpracováních nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Cesta želvy je správcem pro následující účely:

 • Vedení účtu, poskytování obsahu a služeb

Tento účel zahrnuje vedení uživatelského účtu , zajištění poskytování jednorázových služeb jako např. účasti na on-line akcích (webinářích, lekcích apod.), jakož i služeb podpory. Uživatelský účet umožňuje přístup k části obsahu, využívání služeb poradny, vzdělávacích a komunitních funkcí, včetně vkládání uživatelského obsahu. Právním základem daného zpracování je jednání o smlouvě či její plnění (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). V případě poskytnutí citlivých osobních údajů při využití služeb poradny či vkládání uživatelského obsahu je právním základem pro jejich zpracování výslovný souhlas (čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR).

Dotčenými kategoriemi osobních údajů registrovaných uživatelů (zákazníků) mohou být:

identifikační údaje (např. jméno, příjmení, profilová fotografie), kontaktní údaje (např. e-mail, telefon), údaje týkající se uživatelského účtu (např. přihlašovací údaje, preference a nastavení, údaje o používání), údaje o smluvním vztahu a platbách (např. platby), údaje týkající se komunitních a vzdělávacích funkcí (např. výsledky testů, dosažená úroveň), obsah diagnostického dotazníku a konzultací (mj. pohlaví, věk, údaje o zdravotním stavu a sexuálním životě), uživatelský obsah, obsah komunikace (ohledně podpory).

Zdrojem údajů jste zpravidla přímo vy, přičemž pouze některé pomocné údaje mohou být shromažďovány automaticky. Poskytnutí identifikačních a kontaktních údajů je smluvním požadavkem, a proto při neposkytnutí těchto údajů nelze uživatelský účet založit.

Údaje budou pro tento účel zpracovávány po dobu našeho smluvního vztahu, přičemž následně mohou být některé údaje dále zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) na obraně práv a majetku, a to až po dobu zákonných promlčecích lhůt.

 • Zajišťování provozu a zlepšování webové stránky, analýzy užívání

Tento účel zahrnuje zajišťování bezpečnosti, stability a dostupnosti webové stránky, jakož i analýzy jejího používání uživateli a její další zlepšování. Právním základem daného zpracování jsou naše oprávněné zájmy na provozu funkčních a bezpečných webových stránek a efektivní propagaci (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Dotčenými kategoriemi osobních údajů návštěvníků webových stránek mohou být:

údaje o používání (např. počet návštěv, časové údaje, IP adresa, lokalita, zařízení, aktivita na stránce, cookies).

Zdrojem údajů je primárně jejich automatický sběr (logování), k němuž můžeme využít i nástroje třetích stran (např. Google Analytics). K využití takových nástrojů bude zpravidla třeba vašeho souhlasu s uložením souborů cookies, přičemž v případě jeho udělení se mohou uplatnit též smluvní podmínky a zásady ochrany soukromí příslušných třetích stran.

Údaje budou pro tento účel zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění uvedeného účelu, která v některých případech činí 1 rok. V případě potřeby mohou být získané údaje využity též na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) na obraně práv a majetku.

 • Přímý marketing

Tento účel zahrnuje zasílání našich obchodních sdělení na vaši e-mailovou adresu. Právním základem jsou naše oprávněné zájmy na udržování kontaktu se zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), případně vámi dobrovolně poskytnutý souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Tento souhlas je rovněž souhlasem se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.

Kromě toho tento účel zahrnuje též případné vyhodnocování interakcí se zaslaným sdělením. Právním základem jsou naše oprávněné zájmy na relevanci a atraktivitě zasílaných sdělení (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Dotčenými kategoriemi osobních údajů registrovaných uživatelů (zákazníků) či návštěvníků webových stránek mohou být:

identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (e-mail, telefon, adresa bydliště), informace o interakcích (např. otevření e-mailu).

Zdrojem údajů jste přímo vy, přičemž se jedná o údaje zadané při registraci na webových stránkách či přihlášení k odběru obchodních sdělení.

Údaje mohou být pro tento účel zpracovávány nejdéle do naplnění účelu zpracování, resp. do odvolání souhlasu či vznesení oprávněných námitek proti zpracování pro účely přímého marketingu, podle toho co nastane dříve. Zasílání obchodních sdělení lze odmítnout pomocí odkazu umístěného v zápatí každého e-mailového sdělení.

 • Kontaktní formulář a požadavky

Tento účel zahrnuje vyřizování vašich dotazů či požadavků zaslaných prostřednictvím kontaktního formuláře či e-mailu. Právním základem daného zpracování jsou v závislosti na povaze naše oprávněné zájmy na komunikaci s návštěvníky webu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), případně váš souhlas vyjádřený zasláním příslušného dotazu či požadavku (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Dotčenými kategoriemi osobních údajů jsou:

identifikační údaje (např. jméno, příjmení), kontaktní údaje (např. e-mail, telefon), obsah komunikace.

Zdrojem údajů jste přímo vy, přičemž se jedná o vámi dobrovolně poskytnuté údaje.

Údaje budou pro tento účel zpracovávány po dobu vyřizování vašeho dotazu či požadavku a zpravidla max. 6 měsíců po jeho vyřízení (v závislosti na okolnostech).

 • Plnění právních povinností

Tento účel zahrnuje zpracování údajů ke splnění našich povinností vyplývající z právních předpisů – např. reakce na porušení zabezpečení údajů, reakce na uplatnění práv, prokázání uděleného souhlasu apod. Právním základem těchto zpracování je splnění naší právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Dotčenými kategoriemi osobních údajů jsou:

identifikační údaje (např. jméno, příjmení), kontaktní údaje (např. e-mail, telefon), údaje o souhlasu (např. datum, IP adresa, podpis), další údaje nezbytné ke splnění příslušné povinnosti.

Zdrojem údajů můžete být přímo vy nebo se může jednat o údaje automaticky shromážděné.

Údaje budou pro tento účel zpracovávány po dobu nezbytnou ke splnění příslušné právní povinnosti nebo přímo právními předpisy stanovenou. Pro upřesnění nás můžete kontaktovat.

 1. Příjemci a předávání údajů
  • Vaše osobní údaje mohou zpřístupněny v nezbytném rozsahu osobám podílejícím se na jejich zpracování. Těmi jsou zaměstnanci správce, pečlivě zvolení zpracovatelé, zejména pak poskytovatelé služeb v oblasti IT (např. poskytovatel IT infrastruktury, poskytovatel řešení webové stránky a poskytovatelé dalších využívaných IT nástrojů jako např. Google Analytics). Všichni zaměstnanci a osoby oprávněné zpracovávat údaje na straně zpracovatelů musí být vázány povinností mlčenlivosti.
  • Vaše osobní údaje mohou být dále zpřístupněny v nezbytném rozsahu též našim poradcům vázaným povinností mlčenlivosti (např. advokátům), a v rozsahu stanoveném právními předpisy pak rovněž orgánům veřejné moci.
  • Můžete se spolehnout, že vaše osobní údaje nikomu neprodáme, a že je nebudeme zpřístupňovat třetím osobám jinak, než jak je popsáno v těchto zásadách.
  • K předávání vašich údajů do třetích zemí (např. USA) může docházet jen ve velmi omezeném rozsahu (např. v souvislosti s používáním webové stránky), přičemž v takovém případě jsou vždy poskytnuty vhodné záruky, a to prostřednictvím tzv. standardních smluvních doložek, jejichž kopii si můžete vyžádat.
 2. Cookies
  • Webová stránka využívá souborů cookies, tak jak je popsáno v našich zásadách používání cookies.
  • Svůj souhlas s používáním souborů cookies můžete spravovat pomocí tzv. cookie lišty.
 3. Vaše práva

Ve vztahu ke zpracování osobních údajů máte, vždy když jsou splněny podmínky stanovené právními předpisy, níže uvedená práva. Svá práva vůči správci můžete uplatňovat prostřednictvím kontaktních údajů v čl. 6.

Jako subjektu údajů vám náleží následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům, tj. právo požadovat potvrzení, zda jsou zpracovávány vaše údaje, a v případě, že ano, tak získat informace o předmětném zpracování, případně kopii zpracovávaných údajů;
 • Právo požadovat opravu nepřesných či doplnění neúplných údajů;
 • Právo požadovat bezodkladný výmaz zpracovávaných údajů, pokud je dán některý z důvodů dle právních předpisů;
 • Právo požadovat dočasné omezení zpracování osobních údajů, pokud je dán některý z důvodů dle právních předpisů;
 • Právo vznést námitku proti zpracování údajů na právním základě oprávněných zájmů, případně pro účely přímého marketingu;
 • Právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • Právo na přenositelnost osobních údajů, tj. právo požadovat zpracovávané údaje ve strukturovaném, strojově čitelném formátu, pokud jsou dány podmínky dle právních předpisů.
 1. Kontakt a závěrečná ustanovení
  • Požadavky na uplatnění práv či jakékoliv dotazy ohledně zpracování osobních údajů dle těchto zásad můžete zasílat na info@cestazelvy.cz. V případě, že budete mít stížnost ohledně zpracování osobních údajů, máte právo se s ní obrátit také přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Tyto zásady můžeme kdykoliv doplňovat a měnit. Sledujte prosím případné změny.

 

Verze: 1.1 (30.06.2023)