Veřejné obchodní podmínky

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Úvodní ustanovení
  • Provozovatelem portálu o zdraví a životním stylu „Cesta želvy“, dostupného na internetové adrese www.cestazelvy.cz (dále jen „Stránky“), je společnost Cesta moudré želvy, s.r.o., IČO: 14121875, DIČ: CZ14121875, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 360055, (dále jen „Provozovatel“). Provozovatele je možné kontaktovat na adrese elektronické pošty: info@cestazelvy.cz a telefonním čísle:734706742
  • Tyto podmínky používání a všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi uživateli Stránek a Provozovatelem, a to včetně práv a povinností z případných úplatných smluv uzavřených prostřednictvím těchto Stránek, např. ohledně webinářů, lekcí apod.
  • Uživatelem se rozumí jakákoliv fyzická osoba, která přistupuje ke Stránkám (dále jen „Uživatel“). Stránky jsou určeny spotřebitelům. Tyto Podmínky Uživatel přijímá a souhlas s nimi projevuje jakýmkoliv používáním Stránek. Výslovné přijetí Podmínek je vyžadováno při registraci Uživatele a uzavírání jakýchkoliv jiných smluv na těchto Stránkách. Přijetím Podmínek se Uživatel zavazuje tyto Podmínky bezvýhradně dodržovat. Pokud Uživatel s Podmínkami nesouhlasí, není oprávněn Stránky užívat a je povinen je opustit.
 2. Podmínky užívání
  • Pro používání Stránek a bezvadné zobrazování veškerého obsahu a fungování služeb je nezbytné elektronické zařízení (počítač, mobil či tablet nikoliv starší 5ti let) vybavené připojením k internetu (alespoň 20/5 Mb/s) a standardním aktualizovaným internetovým prohlížečem (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera či Safari), a dále pak funkční mobilní číslo a e-mailová adresa. Pro využití některých dílčích služeb může být nezbytný aktuální software třetích stran uvedený na Stránkách (např. Zoom).
  • Stránky a jejich obsah mohou být chráněny právy duševního vlastnictví. Uživatel je oprávněn obsah zpřístupněný na Stránkách užívat výhradně standardním způsobem prostřednictvím jejich webového rozhraní, a to za účelem běžného používání vyplývajícího z těchto Podmínek. Obsah Stránek je zakázáno užívat pro jakékoliv jiné účely bez předchozího souhlasu Provozovatele nebo oprávněných držitelů práv, zejména takový obsah stahovat, upravovat, rozmnožovat či rozšiřovat. Rovněž je zakázáno pořizovat záznamy živých přenosů uváděných na Stránkách. Jakékoliv komerční užívání obsahu Stránek je zakázáno.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo, že Stránky nemusí být neustále nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového či softwarového vybavení, technických závad či kybernetického útoku. Stránky a jejich obsah jsou poskytovány bez jakýchkoliv záruk a závazků ohledně míry dostupnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za škody nebo jakékoliv jiné újmy způsobené dočasnou nedostupností Stránek.
  • Provozovatel dále nenese odpovědnost za škody nebo jakékoliv jiné újmy způsobené Uživateli v důsledku událostí, které nebylo možné objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.). Provozovatel i Uživatel mají možnost odstoupit od jakékoli úplatné smlouvy uzavřené na základě těchto Podmínek v případě, že stav vzniklý v důsledku událostí mimo kontrolu Provozovatele, jenž znemožňuje provoz Stránek, trvá déle než 10 dnů.
  • Služby a obsah na stránkách jsou poskytovány v kvalitě, kterou je možné rozumně očekávat s přihlédnutím k povaze Stránek a jejich účelu.
  • Provozovatel má právo Stránky, včetně jejich obsahu, funkcí a poskytovaných služeb, upravovat a měnit, případě zcela ukončit jejich provoz. Provozovatel nenese odpovědnost za škody či jakékoliv jiné újmy, které by mohly Uživatelům v důsledku uvedeného vzniknout.
  • Uživatel nesmí zneužívat a využívat ve vztahu ke Stránkám jakékoliv postupy, softwarové nástroje či skripty, které by mohly mít nepříznivý dopad na jejich provoz, narušovat funkčnost či způsobovat nepřiměřené zatížení Stránek, jakož ani nesmí vykonávat jakoukoliv jinou činnost, která by mohla představovat neoprávněný zásah do Stránek vzhledem k jejich účelu a fungování.
  • Při používání Stránek jsou Uživatelé povinni dodržovat veškeré aplikovatelné právní předpisy. Pro případ, že se Uživatel dopustí porušení těchto Podmínek či aplikovatelných právních předpisů, jakož i pro případ pouhého důvodného podezření na takové porušení, si Provozovatel vyhrazuje právo, bez předchozího upozornění a jakékoliv náhrady, dočasně omezit přístup Uživatele ke Stránkám, případně okamžitě odstoupit od smluv uzavřených na základě těchto Podmínek a zrušit Uživateli jeho uživatelský účet.
  • Provozovatel není poskytovatelem zdravotních služeb a neposkytuje zdravotní péči. Informace poskytované na Stránkách či jejich prostřednictvím v žádném případě nenahrazují konzultaci s lékařem a zdravotní péči poskytovanou poskytovatelem zdravotních služeb. Poskytované informace mohou obsahovat věcné nepřesnosti a chyby a mají sloužit výhradně pro informativní účely o alternativních přístupech k životnímu stylu a zdraví. V žádném případě nejsou odbornou radou a Uživatel je povinen ohledně jejich využití kontaktovat odborníka. Pro léčbu a prevenci nemocí se vždy nejprve obraťte na svého lékaře. V případě urgentních stavů volejte 112. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za újmu způsobenou použitím uvedených informací a spoléháním na ně.
 3. Uživatelský obsah
  • K veškerému obsahu, který je Uživatelem zveřejňován prostřednictvím Stránek a má charakter autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona (např. fotografie), uděluje Uživatel Provozovateli nevýhradní, celosvětovou a bezúplatnou licenci k neomezenému počtu užití autorského díla veškerými známými způsoby, včetně rozmnožování, šíření či použití pro reklamní účely, jakož i právo sublicence. Licenci Uživatel poskytuje na dobu určitou v délce trvání majetkových práv autora. Provozovatel není povinen tuto licenci využít.
  • Uživatel prohlašuje, že má veškeré potřebné licence, práva a souhlasy vztahující se k obsahu jím zveřejňovanému a šířenému prostřednictvím Stránek, přičemž zaručuje, že tento obsah neporušuje žádná práva třetích osob, zejména pak práva autorská, práva k ochranným známkám, práva na ochranu osobnosti a osobních údajů či obchodní tajemství.
  • Obsah ukládaný, zveřejňovaný a šířený Uživateli prostřednictvím Stránek nesmí být v rozporu s těmito Podmínkami, právními předpisy České republiky a dobrými mravy. Obsah zejména nesmí obsahovat nepravdivé či zavádějící informace, popisovat, zobrazovat či podněcovat násilí, nesmí být pornografický, nesmí mít povahu šikany, vyhrožování, zastrašování, projevů nenávisti či nesnášenlivosti a nesmí obtěžovat ostatní uživatele.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit nebo znepřístupnit bez předchozího upozornění ze Stránek jakýkoliv obsah šířený Uživateli prostřednictvím Stránek. Není však povinen na tento uživatelský obsah jakkoliv preventivně dohlížet a kontrolovat jej.
  • Uživatel nese plnou odpovědnost za veškerý obsah jím zveřejňovaný nebo šířený prostřednictvím Stránek. Provozovatel za tento obsah není nijak odpovědný, kromě výjimek uvedených v § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 4. Přístup k obsahu a službám
  • Stránky a jejich obsah jsou převážně přístupné zdarma, avšak zčásti jen registrovaným Uživatelům. Některé funkce, služby či obsah Stránek však mohou být dostupné pouze platícím Uživatelům. Uživatelé mohou přispívat na provoz Stránek a tvorbu obsahu dobrovolnými finančními dary. Provozovatel se vyhrazuje právo kdykoliv přístup ke Stránkám a jejich obsahu zpoplatnit.
  • Uživatelé si mohou zakoupit účast na případně nabízených zpoplatněných on-line akcích přenášených živě (např. webinářích, kurzech či lekcích)(dále jen „Akce“). Provozovatel se zavazuje na základě uzavřené jednorázové smlouvy umožnit Uživateli účast na příslušné Akci a případně mu též zpřístupnit její záznam (dle informací uvedených u Akce) a Uživatel se za to zavazuje zaplatit cenu Akce. K účasti na Akci může být vyžadován software třetích stran uvedený na Stránkách, a to v aktuální verzi (např. Zoom).
  • Smlouvy na Stránkách na základě těchto Podmínek může uzavírat pouze Uživatel starší 18 let. Objednávku účasti na Akcích je možné provést vyplněním formuláře v rozhraní Stránek.
  • Informace o cenách jsou platné po dobu jejich zobrazení na Stránkách a Provozovatel je oprávněn ceny účasti na Akcích kdykoliv změnit. Veškeré ceny jsou vždy uváděny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
  • Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nezbytných k uzavření smluv na Stránkách, jakož i k užívání Stránek a přístupu k obsahu, nese Uživatel s tím, že se neliší od základní sazby. V souvislosti s používáním Stránek Uživateli nevznikají žádné náklady na dodání ani jiné další poplatky.
  • Při uzavírání smluv na Stránkách je Uživatel povinen zadávat pouze vlastní, úplné a pravdivé údaje. Zadané údaje je Uživateli umožněno před odesláním objednávky kontrolovat a měnit.
  • Smlouvy na základě těchto Podmínek jsou uzavřeny doručením přijetí objednávky Provozovatelem ne e-mailovou adresu Uživatele a jsou tvořeny objednávkou Uživatele, přijetím dané objednávky Provozovatelem a těmito Podmínkami.
  • Platbu za účast na Akcích lze provést bezhotovostně všemi standardními platebními kartami prostřednictvím platební brány GP WebPay.
  • Údaje o platební kartě neuchovává Provozovatel, ale poskytovatel platební brány. Na užívání platební brány se vztahují zvláštní obchodní podmínky společnosti Global Payments Europe, s.r.o. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s užitím platební brány.
  • Na základě registrace je Uživateli zřízen uživatelský účet, který umožňuje Uživateli přístup k obsahu, správu osobních údajů a další nastavení. Údaje v uživatelském účtu se Uživatel zavazuje udržovat aktuální. Uživatel může kdykoliv požádat o zrušení uživatelského účtu, přičemž tato žádost bude ze strany Provozovatele vyřízena bez zbytečného odkladu.
  • Provozovatel má právo uživatelský účet Uživatele zrušit bez uvedení důvodu, a to na základě výpovědi s měsíční výpovědní dobou, jež začne běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po odeslání výpovědi na e-mailovou adresu registrovanou v uživatelském účtu Uživatele.
  • Uživatel nese plnou odpovědnost za utajení přístupových údajů ke svému uživatelskému účtu. Zavazuje se neposkytnout tyto údaje třetí osobě a učinit další nutná opatření, aby zabránil přístupu třetích osob k těmto údajům. Sdílení přístupových údajů k uživatelskému účtu s třetími osobami je přísně zakázáno. V případě porušení tohoto ustanovení nese Uživatel odpovědnost za škody a jakékoliv jiné újmy, které v souvislosti s ním vzniknou.
  • Provozovatel si vyhrazuje možnost jakýkoliv obsah Stránek změnit či ze Stránek znepřístupnit, pokud bude neaktuální, zavádějící, bude porušovat právní předpisy či Provozovatel pozbude oprávnění obsah dále zpřístupňovat (licenční důvody).
  • Provozovatel si rovněž vyhrazuje možnost změnit podmínky konání Akcí, zejména změnit v odůvodněných případech jejich termín. O jakýchkoliv změnách Provozovatel informuje Uživatele, pokud možno s dostatečným předstihem, v rozhraní Stránek případně prostřednictvím e-mailové adresy Uživatele.
 5. Výhody
  • Registrovaným Uživatelům jsou zpřístupněny členské výhody v podobě možnosti získání slev na služby či zboží, případně testovacích balení výrobků zdarma (dále jen „Výhody“), a to díky spolupráci s partnery Provozovatele, tedy třetími osobami odlišnými od Provozovatele (dále jen „Partneři“).
  • Za samotné poskytnutí Výhod odpovídá Uživateli Partner. Právní vztah týkající se zboží či služeb na nějž se má aplikovat Výhoda vzniká přímo mezi Uživatelem a příslušným Partnerem.
  • Výhody jsou zpravidla poskytovány formou slevových kódů s omezenou platností. Uplynutím platnosti slevového kódu právo Uživatele na čerpání Výhod zaniká. K uplatnění Výhody mohou být Partnerem vyžadovány dodatečné podmínky (jako např. minimální hodnota objednávky či registrace).
  • Uživatel je oprávněn každou z Výhod užít jen jednou, přičemž užitím Výhody právo Uživatele na její čerpání zaniká. Je zakázáno Výhody zneužívat (např. sdílet či šířit slevové kódy). Výhody nejsou převoditelné na třetí osobu.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo Uživateli zpřístupněné podmínky poskytování Výhod měnit v případě požadavku Partnera.
 6. Odstoupení od smlouvy, práva z vadného plnění a reklamace
  • V případě, že Akce, které se má Uživatel na základě uzavřené smlouvy účastnit, se má konat ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od příslušné smlouvy, dává Uživatel Provozovateli svůj výslovný souhlas se započetím plnění (se svou účastí na Akci) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, přičemž bere na vědomí, že po konání Akce již nebude mít právo na odstoupení od smlouvy.
  • Jinak je Uživatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření.
  • Uživatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně účasti na Akci v případě změn dle čl. 4.16 Podmínek, přičemž však takové odstoupení musí být uplatněno nejpozději do 14 dnů od oznámení změn Provozovatelem, ledaže by změny byly oznámeny méně než 14 dnů před dnem, v němž se má Akce konat. V takovém případě pak může Uživatel odstoupení od smlouvy uplatnit až do dne konání Akce.
  • Odstoupení může Uživatel učinit jakýmkoliv projevem adresovaným Provozovateli, nejlépe vyplněním uvedeného formuláře a jeho odesláním na adresu: info@cestazelvy.cz.
  • Provozovatel odpovídá Uživateli za to, že případná úplatná plnění poskytovaná na základě smluv uzavřených dle těchto Podmínek budou bezvadná (zejména budou odpovídat jakostí smlouvě a budou vhodné pro účel patrný ze smlouvy, jinak účel obvyklý). Má-li plnění vadu, může Uživatel požadovat její odstranění (novým plněním či nápravou původního), ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné. Provozovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí. Uživatel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud Provozovatel odmítl odstranit, neodstranil ji v souladu se zákonem nebo je z jeho prohlášení či z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Uživatele, případně pokud se vada projeví opakovaně, nebo je vada podstatným porušením příslušné smlouvy. Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada nevýznamná, avšak má se za to, že vada není nevýznamná.
  • Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění se řídí zejména § 2099 až 2117, § 2161 až 2174b a § 2389a až 2389u občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  • Ve vztahu k bezplatnému obsahu a službám nenáleží Uživatelům žádná práva z vadného plnění. Práva z vadného plnění Uživatelům nenáleží též v případě, že vadu sami způsobili.
  • Práva z vadného plnění Uživatel uplatňuje reklamací u Provozovatele. Provozovatelem preferovaným způsobem reklamace je uplatnění reklamace elektronicky na jeho e-mailové adrese info@cestazelvy.cz. Práva však lze uplatnit též písemně na adrese sídla Provozovatele.
  • Volbu svého práva ve vztahu k vadnému plnění je Uživatel povinen oznámit Provozovateli současně s oznámením vad nebo bez zbytečného odkladu po něm. Provozovatel vystaví Uživateli potvrzení o uplatnění reklamace.
  • Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel nedohodne s Uživatelem na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy Provozovatelem. O vyřízení reklamace vás Provozovatel informuje e-mailem.
 7. Ochrana osobních údajů
  • V souvislosti s provozem Stránek dochází ke zpracování vašich osobních údajů a Provozovatel je jejich správcem. Podrobné informace jsou obsaženy v zásadách ochrany soukromí.
 8. Závěrečná ustanovení
  • Uživatelé nejsou oprávněni postoupit či převést svá práva a povinnosti ze smluv uzavřených na základě těchto Podmínek třetí osobě. Přijetím podmínek naopak Uživatel souhlasí, že veškerá práva a povinnosti Provozovatel ze smluv uzavřených na jejich základě, mohou být ze strany Provozovatele bez dalšího postoupeny třetí osobě, nepovede-li to ke zhoršení postavení Uživatele.
  • Znění těchto Podmínek může Provozovatel kdykoliv měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčeny práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek, není-li dále stanoveno jinak. Provozovatel může tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit i ve vztahu k existujícím závazkům, přičemž za přiměřené změny se považují zejména opravy nesprávností, změny související se změnami Stránek a jejich funkcionalit, případně s jejich zpoplatněním, změny v důsledku technologického vývoje, jakož i změny vynucené změnou právních předpisů či jejich výkladu. Na změnu Podmínek vás Provozovatel v takovém případě upozorní alespoň 30 dnů před její účinností, a to zveřejněním nového znění na Stránkách, v případě zásadnějších změn pak též zprávou zaslanou na registrovanou e-mailovou adresu. Změny Podmínek mají Uživatelé právo odmítnout a z tohoto důvodu nejpozději do 15 dnů od oznámení změn ze strany Provozovatele vypovědět příslušnou smlouvu. Výpovědní doba bude činit 15 dnů a začíná běžet dnem, kdy byla doručena Provozovateli. Pokud smlouvu Uživatel v předmětné lhůtě nevypoví, má se za to, že změny Podmínek přijímá a nové znění Podmínek se tak stane její součástí.
  • Účinná verze Podmínek je vždy zveřejněna na Stránkách a Uživatelé jsou povinni se s ní průběžně seznamovat.
  • Se svými stížnostmi se můžete na Provozovatele obracet na kontaktech uvedených v čl. 1.1. Informace o vyřízení stížnosti vám bude zaslána stejným způsobem, jaký byl využit k podání stížnosti.
  • V případě, že mezi Provozovatelem a Uživatelem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, jste oprávněni podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Případně také můžete využít platformu pro řešení sporů on-line zřízenou Evropskou komisí, která je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem dle předpisů EU.
  • Smlouvy na základě těchto Podmínek lze uzavírat výhradně v českém jazyce, přičemž jsou archivovány v elektronické podobě a nejsou přístupné.
  • Veškeré právní vztahy mezi Uživateli a Provozovatelem vzniklé na základě těchto Podmínek se řídí právním řádem České republiky. Případné spory ze vztahů vzniklých na základě těchto Podmínek budou řešeny příslušnými soudy České republiky, výhradně dle práva České republiky.
  • Neplatností některého ustanovení těchto Podmínek není dotčena platnost jejich ostatních ustanovení.

 

Verze 2.0

Účinnost od: 30.06.2023

 

 

 

Prolinkovat.