Stagnace Qi u různých orgánů - 1. díl


V tomto článku se budu zabývat etiologií, patologií a obrazy spojenými se stagnací Qi, přičemž se dotknu také léčby daných problémů. Stagnace Qi je jednou z nejčastěji se objevujících patologií, se kterými se v praxi setkáváme. A právě proto se tento článek zaměřuje mimo jiné také na objasnění některých mylných představ o stagnaci Qi. 

Zmíněné mylné představy o stagnaci Qi, které bych rád objasnil, se vztahují k následujícím prohlášením:

 • Stagnace Qi je běžný problém, který je diagnostikován v nadměrné míře.
 • Stagnace Qi neovlivňuje pouze Játra, ale i celou řadu dalších orgánů.
 • Stagnace Qi je často sekundárním důsledkem nedostatku krve Jater nebo Ledvin.

Informace obsažené v těchto třech tezích vám budou v průběhu čtení tohoto článku čím dál jasnější.

ETIOLOGIE

Etiologické faktory pro vznik stagnace Qi jsou pouze dva: emoční a dietní.

EMOCE

Hlavní příčinou stagnující Qi je emoční stres: bez ohledu na to, o jaké emoce se jedná, všechny narušují správné proudění Qi v jejím mechanismu, a tím pádem vedou ke stagnaci Qi. Ve skutečnosti je stagnace Qi výsledkem emočního stresu, který se projevuje na těle. Tím se připraví živná půda, ve které po uplynutí nějaké doby postupně vzniknou další patogenní faktory, jako jsou oheň, hlen v kombinaci s ohněm a blokáda krve. Každá z našich emocí má při překročení zdravé míry určitý vliv na Qi v našem těle (například smutek Qi vyčerpává, zatímco přemítání ji zauzluje), ale po krátké době všechny vedou ke stagnaci Qi, což se vztahuje dokonce i na emoce, které Qi vyčerpávají.

Emotion,Face,Symbol,On,Wooden,Blocks.,Service,Rating,,Ranking,,Customer

Vztek

Termín „vztek“ je třeba pojmout velmi zeširoka, aby zahrnoval několik dalších souvisejících emočních stavů, jako je zášť, potlačovaný vztek, zármutek, frustrace, podráždění, hněv, rozhořčení, nenávist nebo zahořklost.

Pokud kterýkoliv z uvedených emočních stavů přetrvává dlouhou dobu, může mít při potlačení vzteku negativní vliv na Játra s následným vznikem stagnace jaterní Qi, zatímco v případě vyjádřeného vzteku dochází k vzestupu jaterního Yangu nebo vzplanutí jaterního ohně.

Vztek může mít nicméně vliv také na Žaludek (v případě, že se daný člověk rozčiluje při jídle) nebo na Střeva (jestliže se rozčílí po jídle).

A v neposlední řadě ovlivňuje vztek stejně jako všechny ostatní emoce také Srdce.

Soužení

Soužení, jinak řečeno starosti nebo přemítání, vede k zauzlování Qi, následkem čehož dojde ke stagnaci Qi na úrovni Plic a Sleziny.

Jak již bylo uvedeno výše, všechny emoce mají vliv na Srdce, což se vztahuje i na soužení. Na úrovni Srdce může stagnace Qi způsobit smutek, nepříjemné pocity v oblasti Srdce, bušení Srdce. V takovém případě bude pulz na úrovni Srdce jen lehce rozbředlý (ve srovnání s ostatními polohami).

Zádumčivost

Zádumčivost spočívá v neustálém přemítání o různých událostech nebo lidech (i když ne nutně znepokojujících), nostalgické touze po minulosti a obecně intenzivním přemýšlení o životě místo toho, aby daný člověk svůj život žil. V extrémních případech vede zádumčivost k obsedantním myšlenkám. V dalším smyslu se přemítání vztahuje také na nadměrnou duševní práci v rámci zaměstnání nebo studia. Zádumčivost ovlivňuje Slezinu a stejně jako soužení zauzluje její Qi.

Smutek a žal

Smutek zahrnuje emoci lítosti, například když někdo lituje určitého činu nebo rozhodnutí, k němuž došlo v minulosti, a mysl takového člověka se neustále vrací k této době. Smutek a žal mají vliv na Plíce a Srdce. Plíce řídí pohyb Qi v těle a smutek a žal Qi vyčerpávají.

Přestože smutek a žal vyčerpávají Qi, a tím pádem vedou k nedostatku Qi, mohou po určité době vést taktéž ke stagnaci Qi. Důvod je prostý, pokud je Qi Plic a Srdce v nedostatku, nemůže v oblasti hrudníku správně cirkulovat. Tento stav se může projevovat následujícími příznaky stagnace Qi na úrovni Plic a Srdce: nepříjemné pocity v oblasti hrudníku, mírná dušnost, palpitace (bušení srdce), pocit knedlíku v krku a velmi napjatý nebo strunovitý pulz na obou pozicích cun.

Šok

Duševní šok tříští a rozptyluje Qi, přičemž má vliv především na Srdce a Ledviny. Protože v jeho důsledku dochází k náhlému vyčerpání srdeční Qi, a tím i ke stažení Srdce, může se demonstrovat bušením srdce, dušností a nespavostí. Tento stav se často projevuje pulzem s tzv. pohyblivou kvalitou, což znamená, že se jedná o pulz, který je krátký, klouzavý, připomíná tvar fazole, je rychlý a při pulzování působí jako by vibroval.

V důsledku šoku dochází taktéž k „uzavření“ Srdce, které se tím pádem zmenší. Pozorovatelnými příznaky jsou namodralý nádech pokožky na čele a napjatý, ale jemný pulz.

Vina

Pocit viny je v západní civilizaci až extrémně běžnou emocí a současně i příčinou nemocí. Pocit viny má vliv na Srdce a Ledviny, přičemž způsobuje stagnaci Qi. Ke stagnaci Qi z pocitu viny může dojít v oblasti hrudníku, epigastria a břicha.

Couple,At,Home.,Handsome,Young,Man,Is,Calming,His,Upset

PATOLOGIE

Stagnace Qi ve své podstatě představuje narušení mechanismu Qi (Qi Ji), z čehož vyplývá, že nemá vliv pouze na Játra, ale vztahuje se i na jakýkoliv orgán zapojený do mechanismu Qi: to tedy znamená, že ovlivňuje mechanismus Qi celého těla. A co je vůbec mechanismus Qi? Jednoduše se jedná o proudění energie Qi ve všech orgánech celého těla, ale také ve všech dutinách, kloubech, kůži, svalech, tuku, membránách atd. Pokud bychom chtěli mechanismus Qi vysvětlit podrobněji, jde o proudění Qi správným směrem ve všech místech v těle nebo v orgánech: to znamená proudění Qi do orgánů a ven, do tělních dutin a ven, do kloubů a ven, do Cou Li (pozn. překl. –⁠ Cou zde znamená „prostor/dutinu“, zatímco Li „strukturu/tkáň“ neboli „žílu/vlákno“; z pohledu Maciocia se jedná o struktury mezi drahami a orgány ZangFu) a do Yuan membrány a ven, zvenku dovnitř a naopak atd. Ve všech těchto úsecích toku Qi je třeba, aby Qi proudila hladce a správným směrem: z této perspektivy se mechanismus Qi jeví jako rozsáhlá síť silnic a dálnic, v rámci níž je třeba regulovat dopravu prostřednictvím jednosměrných ulic.

Je třeba koordinovat především dva zásadní pohyby Qi: těmi jsou vzestup a pokles Qi a vstupování a výstup Qi. Z toho vyplývá, že by měla Qi každého z orgánů proudit určitým směrem, protože jen tak bude zajištěno plynulé fungování mechanismu Qi, který by měl vypadat následovně:

 1. Qi Žaludku klesá dolů.
 2. Qi Sleziny stoupá nahoru.
 3. Qi Jater proudí všemi směry.
 4. Qi Plic klesá dolů.
 5. Qi Ledvin za určitých okolností klesá dolů (posílá kalné tekutiny dolů a udržuje Qi dole), zatímco v jiných ohledech stoupá nahoru (posílá páru odpařovanou z tekutin nahoru do Plic).
 6. Qi Srdce klesá dolů.
 7. Qi Střev klesá dolů.
 8. Qi Trojitého zářiče stejně jako u Jater proudí všemi směry. Pokud bychom to chtěli rozvést, Qi Horního zářiče stoupá nahoru, Qi Středního zářiče stoupá nahoru (do Plic), ale zároveň i klesá dolů (do Střev a Močového měchýře / Ledvin) a Qi Dolního zářiče klesá dolů.

Plynulý pohyb Qi v rámci mechanismu Qi závisí na správném stoupání a klesání Qi v rámci různých orgánů a struktur a také na vstupování a vystupování Qi v rámci různých struktur, jak je ostatně uvedeno výše.

Trojitý zářič a mechanismus Qi

Složitý pohyb Qi v mechanismu Qi a její vliv na metabolismus tekutin je úzce závislý na funkci Trojitého zářiče, který je taktéž náchylný ke stagnaci Qi. Společně s Qi Jater reguluje Trojitý zářič plynulý a řádný pohyb Qi v rámci všech třech zářičů: v Horním zářiči Qi pod kontrolou Plic stoupá vzhůru a vystupuje ven; ve Středním zářiči Qi pod kontrolou Žaludku a Sleziny stoupá nahoru a současně i klesá dolů, přičemž jde dovnitř i ven; v Dolním zářiči Qi pod kontrolou Ledvin, Močového měchýře a Střev většinou klesá dolů a vystupuje ven. Trojitý zářič pomáhá všem ostatním ZangFu orgánům vykonávat jejich funkci, přičemž se stará především o to, aby byly otevřené všechny průchody (pro Qi a tekutiny), a tím pádem mohly různé typy Qi volně proudit.

Například je třeba zajistit správný tok Yuan Qi vynořující se mezi Ledvinami a přijímající různé formy na různých místech a také hladké vylučování odpadu. Vzhledem k vlivu Trojitého zářiče na pohyb Qi v rámci celého těla je tento orgán stejně jako Játra snadno náchylný ke stagnaci Qi. Proto jsou některé body na jeho dráze pro řádný pohyb Qi obzvláště důležité (například TE-6 Zhi Gou).

Osa Žaludek Slezina

V rámci mechanismu Qi a průchodů náležících Trojitému zářiči zaujímají Žaludek a Slezina zásadní postavení, přičemž představují centrální osu (prvek země jako střed), přes kterou prochází Qi na své cestě nahoru nebo dolů, respektive do Horního či Spodního zářiče. Vzestup Qi Sleziny a sestup Qi Žaludku jsou proto zásadní pro zajištění hladkého a správného toku Qi, a tím pádem také metabolismu tekutin.

Játra a Plíce představují vnější okruh

Klíčovou roli pro hladké a řádné proudění Qi v mechanismu Qi hraje také koordinace ze strany Jater a Plic. Jestliže Žaludek a Slezina představují střed, respektive osu, Játra a Plíce

ztělesňují vnější okruh, přičemž je jejich funkce vzájemně koordinována, stejně jako je tomu u Žaludku a Sleziny. Játra jsou nalevo (funkčně, nikoliv anatomicky) a jejich Qi stoupá vzhůru, zatímco Plíce jsou ve stejném smyslu napravo a jejich Qi klesá dolů: vzestup jaterní Qi vlevo a sestup plicní Qi vpravo doplňují a integrují vzestupné a sestupné procesy Qi Sleziny a Žaludku ve středu.

Srdce a Ledviny představují kořen

A konečně, obraz transformace Qi je doplněn vztahem a koordinací mezi Srdcem a Ledvinami. Jestliže jsou Žaludek a Slezina osou, zatímco Játra a Plíce vnějším okruhem, Srdce a Ledviny představují kořen, respektive vertikální osu, podél níž sestupuje Qi Srdce a stoupá Qi Ledvin: tento mechanismus rovněž reprezentuje harmonické spojení ohně (klesající) a vody (stoupající).

NÁSLEDKY STAGNACE QI

Qi se chová podobně jako plyn, přičemž když stagnuje, je stlačena: tím může vznikat horko, které vede k ohni (obvykle se jedná o oheň Jater nebo Srdce), nebo může tato situace vyústit blokádou krve.

Vzhledem k tomu, že hraje volný tok Qi důležitou roli v metabolismu tekutin, stagnace Qi může vést k vlhkosti nebo případně k zahlenění. Mezi důsledky stagnace Qi tedy patří:

 1. blokáda krve
 2. horko
 3. vlhkost
 4. hlen

V tomto prvním díle vám Giovanni Maciocia udělal úvod do problematiky stagnace Qi a v příštím díle se můžete těšit na rozbor klinických projevů stagnace Qi u různých orgánů. A samozřejmě doporučí i několik bylinných přípravků, které tyto stagnace řeší.

 

Autor: Giovanni MaciociaČlánek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.


Všechny díly článku

Stagnace Qi u různých orgánů – 2. díl

Zobrazit Článek

Stagnace Qi u různých orgánů – 2. díl
7 min

Stagnace Qi u různých orgánů - 1. díl

Zobrazit Článek

Stagnace Qi u různých orgánů - 1. díl
10 min


Hodnocení článku

Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Signály z nitra: Jak vnímat varovné signály našeho těla

Zobrazit Video

Signály z nitra: Jak vnímat varovné signály našeho těla

Akutní zánět středního ucha: Jak na rychlou úlevu a prevenci návratu

Zobrazit Článek

Akutní zánět středního ucha: Jak na rychlou úlevu a prevenci návratu
5 min

Malý atlas akupunktury – 30. díl – Čtyři brány

Zobrazit Článek

Malý atlas akupunktury – 30. díl – Čtyři brány
4 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Akutní zánět středního ucha: Jak na rychlou úlevu a prevenci návratu

Zobrazit Článek

Akutní zánět středního ucha: Jak na rychlou úlevu a prevenci návratu
5 min

Malý atlas akupunktury – 30. díl – Čtyři brány

Zobrazit Článek

Malý atlas akupunktury – 30. díl – Čtyři brány
4 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.