Akupunkturní léčba problémů s plodností u mužů – 5. díl


V předešlých čtyřech dílech se Peter Deadman zabýval důvody a řešením snížené mužské plodnosti z pohledu západní medicíny a poté přešel k úvodu do problematiky mužské neplodnosti z pohledu čínské medicíny, aby vás následně mohl seznámit s konkrétní akupunkturní léčbou. Nyní vás seznámí ještě s několika klinickými studiemi, dokazujícími přínosnost akupunktury při řešení mužské neplodnosti, a celou kapitolu uzavře.

Přehled klinických studií

Kvantitativní hodnocení ultrastruktury spermií po akupunkturní léčbě idiopatické mužské neplodnosti

Dvacet osm německých mužů trpících idiopatickou oligospermií (příliš málo spermií), astenospermií (špatná pohyblivost spermií) nebo teratozoospermií (špatná morfologie spermií) podstupovalo dvakrát týdně akupunkturní léčbu po dobu pěti týdnů a poté došlo ke srovnání s 12 muži v neléčené kontrolní skupině.

Při léčbě byly použity následující body: Guan Yuan CV‑4, Shen Shu BL‑23, Ci Liao BL‑32, Tai Chong LR‑3, Tai Xi KI‑3 jako hlavní body a Zu San Li ST‑36, Xue Hai SP‑10, San Yin Jiao SP‑6, Gui Lai ST‑29 a Bai Hui GV‑20 jako doplňkové body. Byl navozen pocit De Qi (nacítění Qi), který se propagoval specificky směrem k sakrální oblasti, hrázi nebo přednímu hypogastriu z bodů Shen Shu BL‑23 a Ci Liao BL‑32. Po uplynutí 10 minut po vpichu bylo s jehlami znovu manipulováno, přičemž byly ponechány v těle 25 minut. Po ukončení léčby došlo k významnému zlepšení procenta a počtu spermií s normální morfologií (zde se jednalo především o polohu a tvar akrozomu(1), tvar jádra(2), tvar axonémy(3) a tvar organely spermií(4), přičemž došlo ke zlepšení také s ohledem na celkovou motilitu (ze 44,5 procent na 50 procent).

Zdroj: Pei, J., Strehler, E., Noss, U., Abt, M., Piomboni, P., Baccetti, B., Sterzik, K. (2004). Fertility and Sterility (Plodnost a sterilita), 84:1, 141‑147.

Účinky akupunktury a moxování u pacientů s abnormalitami spermatu

Této prospektivní, kontrolované, slepé studie se zúčastnilo 19 mužů s idiopatickou oligospermií, astenospermií nebo teratozoospermií, kteří byli náhodně rozděleni do dvou skupin. U obou skupin probíhala léčba akupunkturou a moxováním, přičemž byly v léčené skupině používány terapeuticky zvolené body, zatímco u kontrolní skupiny byly body voleny náhodně. Léčba trvala deset týdnů (25 minut akupunktury a 20 minut moxování dvakrát týdně). Pocitu De Qi bylo dosaženo. V záměrně léčené skupině byly pro akupunkturu využívány následující body: Qi Chong ST‑30, Tai Xi KI‑3, Zu San Li ST‑36, He Gu LI‑4, San Yin Jiao SP‑6, Gong Sun SP‑4, Tai Chong LR‑3, Nei Guan PC‑6, zatímco následující body byly moxovány: Shen Shu BL‑23, Qi Hai CV‑6, Shi Men CV‑5, Qi Men LR‑14, Zhi Shi BL‑52, Guan Yuan CV‑4, Tai Yuan LU‑9, Zi Gong (M‑CA‑18), San Jiao Shu BL‑22, Zhong Ji CV‑3, Fei Shu BL‑13, Ming Men DU‑4, Pi Shu BL‑20, Jue Yin Shu BL‑14, Ci Liao BL‑32, Wei Shu BL‑21, Xin Shu BL‑15.

Po ukončení léčby došlo v léčené skupině k významnému zvýšení procenta normálních spermií ve srovnání s kontrolní skupinou, na základě čehož autoři došli k závěru, že „akupunkturní a moxovací techniky čínské tradiční medicíny významně zvyšují procento normálních spermií u pacientů s oligoastenoteratozoospermií bez zjevné příčiny.“

Zdroj: Gurfinkel E, Cedenho P, Yamamura Y, Srougi M. (2003). Asian J Androl. 5:4, 345‑8.

Moxa,Cones,And,Acupuncture,Needles

Má akupunkturní léčba vliv na hustotu spermií u mužů s velmi nízkým počtem spermií? Pilotní studie

Azoospermie představuje jednu z nejméně zvladatelných forem mužské neplodnosti a jen velmi málo terapeutických režimů poskytlo účinnou léčbu pacientům s azoospermií nebo závažnou oligozoospermií. Této studie se zúčastnilo 20 pacientů s anamnézou azoospermie, kteří byli vyšetřeni optickým mikroskopem a rastrovacím elektronovým mikroskopem, přičemž u nich byly odhaleny tři těžcí oligoteratoastenozoospermici (OTA), dva pseudoazoospermici a 15 azoospermicků. Muži v kontrolní skupině čítající 20 osob měli dost podobné profily. Akupunkturní léčba probíhala dvakrát týdně po dobu pěti týdnů, přičemž bylo dosaženo pocitu De Qi a jehly byly ponechávány po dobu 25 minut. Hlavními body používanými u všech pacientů byly: San Yin Jiao SP‑6, Guan Yuan CV‑4, Lie Que LU‑7, Zhao Hai KI‑6 a Qi Chong ST‑30. U pacientů s nedostatečností Yangu Ledvin byly na podporu dále použity následující body: Tai Xi KI‑3, Shen Shu BL‑23, Heng Gu KI‑11 a Zhi Shi BL‑52. V případech vlhkého horka byly vypouštěny následující body: Yin Ling Quan SP‑9, Li Gou LR‑5, Qu Chi LI‑11, Shui Dao ST‑28 a Zu Llin Qi GB‑41. Mimo to bylo použito také dalších patnáct doplňkových bodů: He Gu LI‑4, Zu San Li ST‑36, Xue Hai SP‑10, Shen Men HT‑7, Pi Shu BL‑20, Nei Guan PC‑6, Hui Yin CV‑1, Qu Gu CV‑2, Qi Hai CV‑6, Ming Men GV‑4, Bai Hui GV‑20, Feng Chi GB‑20, Tai Chong LR‑3, Fu Liu KI‑7, Wu Shu GB‑27). V rámci jednotlivých ošetření nebylo naráz použito více než 12 akupunkturních bodů.

Po ukončení léčby 13 z 20 pacientů v léčebné skupině vykazovalo značné zlepšení hustoty spermií a tři muži se závažnou OTA vykazovali výrazné, ale nesignifikantní zlepšení počtu spermií. Nejpozoruhodnější zlepšení hustoty spermií vykazovali muži trpící zánětem v oblasti genitálního traktu. Dva muži v podskupině se zánětem navíc podstoupili navazující akupunkturní léčbu a vykazovali trvalé zlepšení hustoty spermií. U dvou léčených pacientů, kteří po akupunkturní terapii podstoupili proces léčbu ICSI (umělé oplodnění), došlo v obou případech k úspěšnému početí, i když jedno těhotenství skončilo spontánním potratem. Autoři této studie dospěli k názoru, že je „akupunkturní léčba jednoduchou, neinvazivní a levnou metodou, která nevyžaduje žádnou předchozí přípravu, díky čemuž se jeví klinicky výhodnější než aspirace (odebrání) spermatu extrakcí z varlat nebo nadvarlat.“

Zdroj: Siterman S, Eltes F, Wolfson V, Lederman H, Bartoov B. (2000). Andrologia. 32:1, 31‑9.

Vliv akupunktury na idiopatickou mužskou neplodnost v rámci asistované reprodukce

Dvacet pacientů s idiopatickou mužskou neplodností (méně než 20 milionů spermií na ml, méně než 20 procenty rychle pohybujících se spermií, méně než 30 procenty spermií normálního tvaru), u kterých došlo alespoň dvakrát k selhání umělého oplodnění (ART), bylo léčeno akupunkturou dvakrát týdně po dobu osmi týdnů, přičemž byly použity následující body: Bai Hui GV‑20, Nei Guan PC‑6, Xue Hai SP‑10, Nei Ting ST‑44, Shen Shu BL‑23, San Yin Jiao SP‑6, Xuan Zhong GB‑39, Gong Sun SP‑4, Feng Long ST‑40, Qi Hai CV‑6 a Guan Yuan CV‑4. O tři měsíce později podstoupili proces ICSI. Po akupunkturní léčbě se významně zlepšila rychlost motility spermií a také došlo ke zlepšení poměru spermií normálního tvaru. Míra úspěšného oplodnění byla po akupunktuře (66,2 procent) zjevně vyšší než před léčbou (40,2 procent, P < 0,01) a celkem bylo dosaženo čtyř těhotenství (18,2 procent). V koncentraci spermií a jejich celkové pohyblivosti nebyl po akupunktuře žádný rozdíl. Kvalita embrya se po akupunkturní léčbě zlepšila, ale nebyl zaznamenán žádný výrazný rozdíl (P > 0,05).

Zdroj: Zhang M, Huang G, Lu F, Paulus WE, Sterzik K. (2002). J Huanzhong Univ Sci Technolog Med Sci. 22:3, 228‑30.

Vliv akupunktury na parametry spermií mužů trpících sníženou plodností, související s nízkou kvalitou spermií

V rámci této studie byly analyzovány vzorky spermatu 16 subfertilních pacientů léčených akupunkturou před a jeden měsíc po léčbě, která probíhala dvakrát týdně po dobu pěti týdnů. Během studie byly analyzovány vzorky semene 16 neléčených mužů trpících sníženou plodností v kontrolní skupině. V kontrolní skupině byly odebrány dva vzorky v intervalu 2–8 měsíců. Rozšířená analýza spermatu zahrnovala rutinní a ultramorfologická pozorování.

Index plodnosti se významně zvýšil (p < nebo = 0,05) následkem zlepšení celkové funkční frakce spermií, procenta jejich životaschopnosti, celkového počtu pohyblivých spermií na ejakulát a integrity axonemy (p < nebo = 0,05), k nimž došlo po akupunkturní léčbě. Intaktní axonema a motilita spermií vysoce korelovaly (kor. = .50, p < nebo = ,05). Studie došla k závěru, že pacienti s nízkým potenciálem plodnosti v důsledku snížené aktivity spermií mohou mít z léčby akupunkturou prospěch.

Zdroj: Siterman S, Eltes F, Wolfson V, Zabludovsky N, Bartoov B. (1997). Arch Androl. 39:2, 155‑61.

Acupuncture,Needles,With,Chinese,Herbal,Plant,Medicine,Selection,With,Calligraphy

Čínská bylinná léčba

Ačkoliv je téma používání čínské bylinné léčby již nad rámec tohoto článku, je třeba zmínit, že může tvořit podstatnou součást léčby mužské neplodnosti, přičemž je na klinikách v Číně i jinde po světě hojně využívána. Jednou z výhod bylinné léčby je fakt, že pacienti nemusejí tak často navštěvovat kliniku. Důležitý úvod do využívání čínských bylinných prostředků při léčbě mužské neplodnosti a snížené plodnosti nabízí kniha Boba Damona Principles of Chinese Medical Andrology (Principy čínské medicíny v léčbě mužů).

Budoucnost akupunktury s ohledem na mužskou neplodnost

Klinická praxe                              

Jak jsem uvedl již výše, špatnou kvalitu spermií může do určité míry kompenzovat optimalizace ženské plodnosti. Nicméně se jeví pravděpodobným, že jak přirozené početí, tak asistovaná reprodukce mohou selhat, pokud je kvalita spermií obzvláště špatná, a to se může odrazit ve fragmentaci DNA spermií. Pro maximalizaci úspěchu přirozeného početí i asistované reprodukce na klinice se zdá být výhodná léčba obou partnerů, respektive muže i ženy.

Výzkum

Existují dvě oblasti výzkumu, které by bylo obzvláště zajímavé prozkoumat. První je účinek akupunktury na fragmentaci DNA spermií. Druhou je vliv akupunkturní léčby mužů se sníženou plodností na porodnost dětí.

Závěr

Jakkoli je přínos technologií umělého oplodnění (ART) úžasný, je očividné, že ideální cestou je vzhledem k dosud neznámým dlouhodobým rizikům ART přirozené početí. Tím pádem je cokoliv, co může pomoci dosáhnout tohoto cíle, žádoucí a existují jasně podložené argumenty pro to, aby byla léčba muže standardní součástí léčby neplodnosti. A to alespoň v případě absence zdravého spermatu a testů SCSA, nebo tam, kde léčba partnerky není úspěšná. Tam, kde partneři prochází procesem umělého oplodnění (ART), může optimalizace zdraví spermií znamenat rozdíl mezi úspěšnou a neúspěšnou cestou implantace-otěhotnění-porod.

Autor: Peter Deadman

Peter Deadman studuje, praktikuje a vyučuje čínskou medicínu od roku 1975. Je zakladatelem-redaktorem magazínu The Journal of Chinese Medicine a spoluautorem manuálu akupunktury (A Manual of Acupuncture). V posledních letech se ve svém studiu a přednáškách zaměřuje na léčbu mužských poruch, což je dnes v čínské medicíně často opomíjené téma.

Poznámky pod čarou

(1) Akrozom je oddíl na špičce hlavičky spermie obsahující enzymy, které rozkládají ochrannou vnější vrstvu vajíčka (akrozomová reakce).

(2) Jádro spermie obsažené v její hlavičce nese DNA.

(3) Axonémy tvoří ocásek spermie.

(4) Organely jsou součástí struktury spermií, které pomáhají oplodnit vajíčko.Článek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.


Všechny díly článku

Akupunkturní léčba problémů s plodností u mužů – 5. díl

Zobrazit Článek

Akupunkturní léčba problémů s plodností u mužů – 5. díl
10 min

Akupunkturní léčba problémů s plodností u mužů - 4. díl

Zobrazit Článek

Akupunkturní léčba problémů s plodností u mužů - 4. díl
7 min

Akupunkturní léčba problémů s plodností u mužů – 3. díl

Zobrazit Článek

Akupunkturní léčba problémů s plodností u mužů – 3. díl
10 min

Akupunkturní léčba problémů s plodností u mužů - 2. díl

Zobrazit Článek

Akupunkturní léčba problémů s plodností u mužů - 2. díl
17 min

Akupunkturní léčba problémů s plodností u mužů - 1. díl

Zobrazit Článek

Akupunkturní léčba problémů s plodností u mužů - 1. díl
20 min


Hodnocení článku

Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Seriál o bylinkách TCM - Gumojilm jilmový

Zobrazit Článek

Seriál o bylinkách TCM - Gumojilm jilmový
3 min

Tradiční čínská veterinární medicína a její využití při léčbě zvířat

Tradiční čínská veterinární medicína a její využití při léčbě zvířat
8 min

Malý atlas akupunktury – 32. díl – Skalpová akupunktura

Zobrazit Článek

Malý atlas akupunktury – 32. díl – Skalpová akupunktura
4 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Veganský burger s grilovaným tofu, cuketou a rajčaty

Zobrazit Recept

Veganský burger s grilovaným tofu, cuketou a rajčaty
60 min

Proč potřebuje naše tělo dovolenou? Nejste náhodou workoholik?

Zobrazit Článek

Proč potřebuje naše tělo dovolenou? Nejste náhodou workoholik?
6 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.