Geriatrie očima TCM - 1. díl


Vítáme vás u prvního dílu věnovaného geriatrii z cyklu článků Giovanniho Maciocia o čtyřech fázích lidského života. Na úvod nás čeká menší statistika, abychom si uvědomili, proč je důležité udržovat seniory a budoucí seniory v co nejlepší kondici, a pak nás Giovanni Maciocia seznámí s definicemi staršího věku z hlediska čínské medicíny.

Světová populace stárne. Současné stárnutí populace představuje nevyhnutelný důsledek poklesu porodnosti, což se násobí faktem, že dochází k prodlužování průměrné délky života. Podíl starších osob na celkové populaci roste rychleji, než je tomu u kterékoliv jiné věkové kategorie. V rozvinutých zemích již podíl starších osob překročil počet dětí.

Nicméně podíl starší populace se zvyšuje rychleji i v rozvojových zemích, což je dáno větším spádem poklesu porodnosti v důsledku úspěšnosti programů pro zajištění zdravé reprodukce a plánování rodiny.

Podle divize OSN zabývající se populací se očekává, že se v průběhu následujících 45 let počet lidí ve věku 60 let a více téměř ztrojnásobí, přičemž vzroste z 672 milionů v roce 2005 na skoro 1,9 miliardy, což je predikce na rok 2050. Dnes žije 60 % starší populace v rozvojových zemích a do roku 2050 se tento podíl zvedne na 80 %. V rozvinutých zemích je jedna pětina populace starší 60 let, což je poměr, který by se podle předpokladů měl do roku 2050 zvětšit téměř na třetinu, což znamená, že zde budou na každé dítě dva senioři.

V rozvojových zemích se očekává, že podíl starších osob vzroste z 10 % v roce 2005 do roku 2050 na skoro 20 %.

Ještě výraznějšího nárůstu dojde u „nejstarších lidí“ ve věku od 80 let výše. Těch bylo v roce 2005 kolem 86 milionů, zatímco v roce 2050 by jich mělo být na 394 milionů. V roce 2050 bude většina nejstarších seniorů žít v rozvojových zemích. Mimo to téměř ve všech společnostech představují největší část skupiny seniorů ženy.

Obrázek2
Obrázek3

1. CO SI PŘEDSTAVIT POD POJMEM „STARŠÍ OSOBA“, RESPEKTIVE SENIOR

V minulosti byl podle knih o čínské medicíně „starší osobou“ kdokoliv, kdo překročil hranici 50 let. Dnešní moderní doba přináší všeobecný konsensus, že je „starší osobou“ kdokoliv ve věku nad 60 let. Nicméně čínská medicína zdůrazňuje, že definice „staršího člověka“ nemá pevné hranice, protože velmi záleží na tělesné kondici dotyčné osoby, což znamená, že může být 45letý člověk ve špatném tělesném stavu starší než někdo, komu je 65 a stále se těší dobrému zdraví.

V první kapitole knihy Su Wen Vnitřního kánonu Žlutého císaře se píše následující: „Když se žena dostane do věku 35 let, její Yang Ming začne klesat, její tvář začíná vadnout a její vlasy začínají vypadávat; ve 42 letech jí začne ochabovat tělo a barva jejích vlasů přechází do bílé, ve 49 letech se vyprazdňuje její Ren Mai a vyčerpává její Chong Mai, ustává menstruace a ona již nemůže otěhotnět. U muže ve věku 40 let dochází ke snížení Qi Ledvin, začínají mu vypadávat vlasy a slábnou mu zuby; ve 48 letech mu zbělají vlasy a začne povadat obličej; v 56 letech klesá Qi Jater a začínají tuhnout svaly; v 64 letech dochází k vyčerpání Tian Gui a snižuje se Qi Ledvin.“

Nei Jing definuje čtyři fáze lidského věku: Xiao (dětství), Shao (mládí), Zhuang (dospělost) a Lao (stáří). Konkrétně uvádí: „Člověk starší 50 let je starcem (Lao); nad 20 let je dospělý (Zhuang), nad 18 let je dospívající (Shao) a nad 6 let je dítětem (Xiao).“

V další knize ze starých věků se uvádí jiná definice: „Ve věku 6 let je člověk dítětem (Xiao); v 16 letech je ve fázi dospívání (Shao); ve 30 letech je dospělý (Zhuang); a v 50 letech je starý (Lao).“

Moderní medicína vychází z následujícího rozdělení:

 • do 20 let: mládí
 • 20–40: „dospělost“
 • 40–60: střední věk
 • 60 a více: stáří

K dispozici je také modernější klasifikace, která je uvedena níže (v závorkách jsou uvedeny nejčastější příčiny onemocnění, které vychází z mých zkušeností):

 • do 6 let: rané dětství (strava a klima)
 • 6–12 let: dětství (strava, klima, emoce rodičů)
 • 12–18 let: dospívání (strava, emoce, sport, cvičení)
 • 18–25 let: mládí (strava, emoce)
 • 25–45 let: dospělost (emoce, přepracování)
 • 45–60 let: střední věk (přepracování)
 • nad 60 let: stáří

Tato naposledy uvedená klasifikace je pravděpodobně nejlepší, protože do značné míry odpovídá různým etiologickým faktorům typickým pro určitý věk.

Důležitější než definice stáří je jedinečná čínská koncepce postupného úpadku tělesné kondice, který vede ke stáří. Jedná se o velmi pomalý a pozvolný proces, který začíná již v relativně mladém věku, někdy dokonce již před třicítkou. Z toho vyplývá, že je dobré zahájit „léčbu“ stáří již v mladém věku. Nyní již asi tušíte, že má čínská medicína co nabídnout nejen pokud jde o léčbu seniorů, ale také na poli prevence stárnutí, respektive zpomalení a oddálení procesu stárnutí. Proto se také kvalita našeho stáří odvíjí od toho, co děláme a jak se chováme, když jsme mladí (toto pravidlo platí dvojnásob pro menopauzu).

Bohatá taoistická tradice „umění pěstování života“ (Yang Sheng Fa) se proto zaměřuje na celoživotní péči o tělo a mysl, která začíná již v mladém věku a jejímž cílem je zpomalit a oddálit proces stárnutí. Principy Yang Shen také prostupují mnoha kapitolami již zmíněné knihy Nei Jing.

Moderní čínští lékaři navrhují zajímavou metodu na určení biologického stáří organismu, která se odvíjí od počtu hnědých makul (jedná se o plošnou tmavě zbarvenou skvrnu na kůži) na těle. Protože se jedná o typický projev stáří, dalo by se říci, že čím více makul daný člověk na těle má, tím vyšší je jeho biologický věk (z pohledu TČM indikují makuly blokády krve).

Těmto barevně odlišeným částem kůže se říká „stařecké skvrny“ (lao nian ban) nebo také „skvrny dlouhověkosti“ (shou ban). Zmíněné skvrny se objevují u 75 % lidí ve věku 60–79 let a u 89 % lidí ve věku 80–90 let.

2. PRVNÍ KAPITOLA KNIHY SU WEN

Hned v první kapitole knihy Su Wen je velká část textu věnována geriatrii a prevenci nemocí, které s sebou nese stáří. Zcela první otázka, kterou Žlutý císař pokládá Qi Bo, se týká stáří: „Jak je možné, že se ve starých dobách lidé dožívali stovky let bez zjevných projevů senility, zatímco dnes začínají stárnout již kolem 50 let?“

Qi Bo odpovídá: „Mudrcové dávných věků znali Tao a řídili se podle Yinu a Yangu. Byli umírnění v jídle a pití, pravidelně pracovali, ale také odpočívali, a vyhýbali se jakémukoliv přepětí. V dnešní době se lidé chovají opačně. Popíjejí víno v takovém množství, jako by to byla rýžová kaše, špatné považují za správné a po značném popíjení alkoholu vyhledávají sexuální potěšení. Výsledkem je vyčerpání jejich esence Jing a ztráta jejich Zhen Qi. Netuší, jak by měli kultivovat svého ducha Shen a nechávají se strhávat smyslovými požitky. Jejich každodenní nepravidelná životospráva vede k tomu, že stárnou již ve věku kolem 50 let.“

„V dávných dobách žili lidé v míru a spokojenosti, bez jakéhokoliv strachu. Pracovali, ale nikdy se nepřetěžovali, a proto jejich Qi proudila hladce. Byli spokojení se svým životem a užívali si chutná jídla, oblékali se přirozeně a měli prosté návyky. Netoužili po vysokém postavení a žili jednoduchým a přirozeným životem. To je také důvod, proč nemohly nepatřičná touha a hrabivost rozptylovat jejich zrak a sluch, zatímco oplzlost a klam nemohly poblouznit jejich mysl. Ani nevědomí, ani inteligentní, ani ctnostní a ani nečestní se ničeho nebáli. Jednoduše následovali Tao. A to je důvod, proč žili více než 100 let bez známek senility.“

V první kapitole knihy Su Wen se také potvrzuje, že je stáří relativní a člověk si může zachovat dobrou tělesnou kondici až do vysokého věku. „Mohli by mít ti, kteří ovládli Tao, děti, i když jim bude třeba 100 let?“ „Ti, kteří zvládli Tao, se mohou těšit dobrému zdraví, přičemž se jim podařilo předejít senilitě. To znamená, že i přes svůj vysoký věk mohou mít stále děti.“

„Ve velmi dávných dobách žili praví lidé (Zhen Ren). Tito lidé dbali na harmonii Yinu a Yangu, dýchali čerstvý vzduch, věnovali se kultivaci svého ducha a procvičovali své svaly. Délka jejich života byla tedy stejná jako u nebe a země. Po nich se objevili takzvaní dokonalí lidé (Zhi Ren), kteří vyznávali tu nejvyšší morálku (De), dbali na harmonii Yinu a Yangu a řídili se čtyřmi ročními obdobími, nepodléhali svým sexuálním touhám a vyhýbali se rozptýlení. Díky tomu dokázali vidět a slyšet za hranice 8 směrů. Tento způsob sebekultivace jim umožnil udržovat se v kondici a prodloužit si život.

Třetím druhem lidí byli mudrci (Sheng Ren): ti žili v souladu se svým prostředím a přizpůsobili se 8 větrům. Krotili své touhy a nebyli svazováni hněvem a nespokojeností. Snažili se nevyčerpávat svá těla, duševně se osvobodili od úzkosti a jako cíl svého života si vybrali mír a štěstí. V důsledku toho jejich těla neuvadala a jejich duch Shen se nikdy nevyčerpal.

 Proto se dožívali věku nad 100 let. Čtvrtým druhem byli ctnostní lidé (Xian Ren): ti následovali nebe a zemi i Yin a Yang a přizpůsobovali se čtyřem ročním obdobím, čímž si prodloužili život.“

Z výše uvedených citátů si můžeme vyvodit hlavní pravidla, která staří Číňané považovali za důležitá pro zachování dobré tělesné konstituce. Jedná se o následující pravidla:

 • umírněnost a rovnováha (strava, cvičení, práce, sex, pití)
 • vyhýbání se nadměrné touze a lpění
 • vyhýbání se „nadměrné“ sexuální aktivitě
 • jednoduchý životní styl
 • nesnažit se dosáhnout vysokého společenského postavení, tzn. omezit své ambice
Group,Of,Old,People,Looking,At,Camera,And,Smiling,Stock

3. KONSTITUCE A STÁŘÍ

V terminologii starověké čínské medicíny se zděděná tělesná konstituce nazývala Ji Qiang, což znamená „základní sloup“ nebo také „základní pilíř“, což odkazuje na budování základů domu.

Mimo to se používalo také označení Ji Zou, což znamená „základní trám“. V 54. kapitole knihy Ling Shu se píše o konstituci jako o Ji Qiang: „Pokud je konstituce [Ji Qiang] silná [doslova ‚vysoká‘], Ying a Wei jsou ve třech oddílech a na třech úrovních v harmonii, kosti jsou vysoké, svaly plné a člověk se dožije 100 let.

Zhang Zhi Cong nazýval konstituci termínem Ji Zou a říkal o ní: „Ji představuje základ [domu], zatímco Zou dřevěný nosný trám. Člověk se rodí z esence (Jing) matky a otce, jedna Yin, jeden Yang. Matka poskytuje prostor [Ji] a otec zase dřevěný nosný trám [Zou].”

Kapitola 54 knihy Ling Shu začíná odkazem na „základ“ od matky a „trám“ od otce: „matka poskytuje základ, zatímco otec poskytuje nosný trám.“

4. CHARAKTERISTIKA SENIORŮ PODLE PRINCIPŮ ČÍNSKÉ MEDICÍNY

V rámci tradiční geriatrie se u starších lidí považuje za hlavní syndrom nedostatek Ledvin. Ye Tian Shi vyjadřuje tuto charakteristiku prostřednictvím celé řady výrazů, mezi které patří: „pokles Yuan Qi“, „vyprázdnění Dolního zářiče“, „pokles v rámci 6 životních Yin“ nebo „pokles vody“.

Li Zhong Xin (dynastie Ming) si myslel, že v akutních případech převládají stavy plnosti, zatímco v těch chronických zase stavy prázdnoty. Proto je u starších lidí nutné harmonizovat a zahřívat Slezinu a Ledviny.

Pokles nastávající ve stáří je proto považován za důsledek úbytku esence Jing Ledvin a Yuan Qi. Zde bych rád upozornil, že se může jednat o pokles Yinu nebo Yangu nebo dokonce Yinu a Yangu. Zajímavé je, že staří čínští lékaři spojovali sílu Qi Ledvin nejen s dlouhověkostí, ale také s odolností vůči patogenním faktorům. Jedno staré rčení říká: „Pokud je Qi Ledvin hojná, epidemie nemají šanci a život je dlouhý.“ (Shen Qi Yi Mian Yi Yi Shou Ming)

V textu „Cesta k dlouhověkosti podle čínské medicíny“ (Zhong Yi Chang Shou Zhi Dao) se výslovně uvádí: „Yuan Qi se rovná Zhen Qi a ta zase Zheng Qi. Proto Zheng Qi a naše odolnost vůči infekcím souvisí s Ledvinami.

Zhao Zheng Cun „Cesta k dlouhověkosti podle čínské medicíny“ (Zhong Yi Chang Shou Zhi Dao), vydavatelství China Television Broadcasting Publishing House, Peking, 1984, str. 13.

V 54. kapitole knihy Ling Shu (jeden z dílů tria knih Vnitřního kánonu Žlutého císaře) je potvrzena premisa, že u starších osob převládá nedostatečnost (Xu): „V 50 letech dochází k úbytku jaterní Qi, v důsledku čehož se ztenčují Játra, ubývá žluč a zhoršuje se zrak. V 60 letech dochází k poklesu Qi Srdce, následkem čehož je pacient smutný a ustaraný. Protože klesají krev i Qi, tito lidé rádi polehávají. V 70 letech se vyprazdňuje Qi Sleziny a vysychá kůže. V 80 letech klesá Qi Plic, odchází duše Po a zhoršuje se řeč. V 90 letech dochází k vypálení Qi Ledvin a také k vyčerpání Qi dalších 4 yinových orgánů. Ve 100 letech je již všech 5 yinových orgánů vyčerpáno, duch Shen se chystá opustit tělo a tělo je na sklonku svého života.

Druhý díl článku se již zaměří na konkrétní patologie a faktory, které ovlivňují kvalitu zdraví seniorů.

 

Autor: Giovanni MaciociaČlánek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.


Všechny díly článku

Geriatrie očima TCM - 3. díl

Zobrazit Článek

Geriatrie očima TCM - 3. díl
13 min

Geriatrie očima TCM - 2. díl

Zobrazit Článek

Geriatrie očima TCM - 2. díl
7 min

Geriatrie očima TCM - 1. díl

Zobrazit Článek

Geriatrie očima TCM - 1. díl
10 min


Hodnocení článku

Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Příčiny průjmu podle čínské medicíny

Zobrazit Video

Příčiny průjmu podle čínské medicíny

Malý atlas akupunktury - 16. díl - Wai Guan (TE5)

Zobrazit Článek

Malý atlas akupunktury - 16. díl - Wai Guan (TE5)
4 min

Čím by dětem prospěl český Mikuláš?

Zobrazit Článek

Čím by dětem prospěl český Mikuláš?
4 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Malý atlas akupunktury - 16. díl - Wai Guan (TE5)

Zobrazit Článek

Malý atlas akupunktury - 16. díl - Wai Guan (TE5)
4 min

Čím by dětem prospěl český Mikuláš?

Zobrazit Článek

Čím by dětem prospěl český Mikuláš?
4 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.