Čtyři fáze lidského života - Dospělost očima TCM - 2. díl


Tento překlad vám přináší další z cyklu článků Giovanniho Maciocia o čtyřech fázích lidského života. Na našem webu jsme již zveřejnili články o dětství a dospívání a nyní nás čeká fáze dospělosti. Konkrétně se budeme zabývat obdobím věku přibližně od 21 do 55 let.

Oproti etiologiím dětí a dospívající mládeže, které jsou omezeny na několik specifických příčin onemocnění (to platí především pro děti), hrají u etiologie onemocnění u dospělých roli všechny možné rozmanité příčiny nemocí, které čínská medicína běžně stanovuje. Mezi tyto příčiny patří strava, emoční stres, nadměrná fyzická námaha, duševní přepracování, nadměrná sexuální aktivita, klimatické podmínky, různá traumata atd. Protože je v současné době u dospělých pacientů jedním z hlavních faktorů přispívajících ke vzniku nemoci stres, zaměřím se v tomto článku na patologie a léčbu duševních a emočních problémů.

DOSPĚLOST A EMOČNÍ STRES

EMOCE JAKO PŘÍČINA ONEMOCNĚNÍ

Ačkoliv je tradičně považováno za příčinu onemocnění sedm emocí, já používám rozšířený seznam, který vypadá takto:

 • Vztek (včetně frustrace a zášti) má vliv na Játra
 • Nadměrná radost má vliv na Srdce
 • Starosti a obavy mají vliv na Plíce a Slezinu
 • Přemítání má vliv na Slezinu
 • Smutek (a žal) má vliv na Plíce
 • Strach má vliv na Ledviny
 • Šok má vliv na Ledviny a Srdce
 • Vina má vliv na Ledviny a Srdce

Efekt jednotlivých emocí na konkrétní orgány (jak je uvedeno výše) by neměl být interpretován příliš dogmaticky, protože každá z emocí může ovlivňovat více než jeden orgán. A je tu ještě jedna věc: protože Srdce ukrývá ducha Shen, k němuž patří i emoce, všechny emoce tím pádem ovlivňují kromě příslušného orgánu také Srdce (proto je v těchto případech častým průvodním jevem červená špička jazyka).

Prvním neblahým účinkem emočního stresu na tělo je narušení správného oběhu a směru pohybu Qi. Pro všechny emoce platí, že mají určitý vliv na cirkulaci Qi v těle. V knize prostých a základních otázek (Vnitřní kánon Žlutého císaře) se v kapitole 39 uvádí: „Hněv způsobuje vzestup Qi, radost Qi zpomaluje, smutek Qi rozpouští, strach způsobuje pokles Qi… šok Qi rozptyluje… přemítání Qi zauzluje…“. Doktor Chen Yan ve své knize „A Treatise on the Three Categories of Causes of Diseases“ (Pojednání o třech kategoriích příčin nemocí, 1174) uvádí: „Radost rozptyluje, hněv dráždí, starosti Qi zneklidňují, přemítání ji zauzluje, smutek ji svírá, strach ji zanořuje a šok rozstřelí“.

Angry,Manager,In,White,Shirt,Standing,Angrily,At,His,Desk.

Nyní si pojďme blíže probrat účinky jednotlivých emocí.

Vztek/hněv

Termín „vztek“ by měl být vnímán jako velmi široký pojem, který zahrnuje zášť, potlačovaný hněv, ukřivděnost, frustraci, podrážděnost, vztek, rozhořčení, nenávist nebo zahořklost.

Jakýkoliv z těchto emočních stavů může mít v případě dlouhodobého přetrvávání negativní vliv na Játra, což znamená, že může způsobit stagnaci jaterní Qi, vzestup jaterního Yangu nebo rozdmýchání jaterního ohně. Konkrétní účinek hněvu na Játra závisí na jedné straně na tom, jak člověk na daný emocionální podnět reaguje, a pak také na dalších souběžných faktorech. Jestliže je hněv utlumen, způsobí stagnaci jaterní Qi, zatímco při jeho vyjádření dojde k vzestupu jaterního Yangu nebo ke vzplanutí jaterního ohně. U žen může stagnace jaterní Qi velmi snadno vést k blokádě krve na úrovni Jater. Jestliže daná osoba trpí taktéž nedostatkem Yinu Ledvin (například z nadměrné sexuální aktivity), pak se u ní rozvine také stav, kdy dojde k vzestupu jaterního Yangu. Jestliže má tato osoba spíše tendenci ke stavům horka (to může být dáno třeba nadměrnou konzumací horkých jídel), pak u ní pravděpodobně dojde ke vzplanutí jaterního ohně.

Hněv (v onom výše uvedeném širším slova smyslu) způsobuje vzestup Qi, a proto se celá řada symptomů a projevů objeví v oblasti krku a hlavy. Patří sem například bolesti hlavy, tinnitus, závratě, rudé skvrny v přední části krku, zčervenání obličeje, žízeň, červený jazyk, který je po stranách rudý, a hořká pachuť v ústech.

Radost

Běžný stav radosti sám o sobě nepředstavuje příčinu onemocnění. Naopak, jde o blahodárně působící psychický stav, který přispívá k bezproblémovému fungování vnitřních orgánů a duševních procesů.

„Radost“, kterou považujeme za příčinu onemocnění, zjevně není stavem zdravé spokojenosti, ale jedná se spíše o stav nadměrného vzrušení a touhy, které mohou způsobit zranění Srdce. To se stává především lidem, kteří žijí ve stavu nepřetržité duševní stimulace (bez ohledu na to, jak moc je příjemná) nebo nadměrného vzrušení, což jinými slovy znamená, že se neumí/nechtějí zklidnit.

Nepřiměřená touha, která představuje aspekt emoce radosti, rozdmýchává ministerský oheň, který nadměrně stimuluje mysl.

Obavy

Obavy (ustaranost) představují v moderní společnosti jednu z nejčastějších emočních příčin onemocnění. Obavy zauzlují Qi, což znamená, že Qi začne stagnovat. Mimo to mají negativní vliv na Plíce a Slezinu: vliv na Plíce pramení z toho, že pokud se člověk něčeho obává, jeho dýchání je mělké, zatímco u Sleziny je to dáno tím, že je spojena s přemýšlením a nápady.

V případě, že obavy postihnou Plíce, projeví se to nepříjemným pocitem v oblasti hrudníku, mírnou dušností, napětím v ramenou a někdy i suchým kašlem a bledou pletí. Pulz na pozici Plic se za této situace může zdát lehce napjatý nebo strunovitý, což ukazuje na zauzlování Qi starostmi.

Jestliže je obavami zraněna Slezina, mohou být výsledkem snížení chuti k jídlu, mírný diskomfort v oblasti epigastria, bolesti a rozpínání v břišní dutině, únava a bledá pleť. Pulz na úrovni Sleziny působí trochu napjatě, ale současně je slabý. Pakliže obavy ovlivní také Žaludek (což se stává, když se člověk trápí v době jídla), pulz na střední pozici na pravé ruce může být slabý a plovoucí.

Přemítání

Přemítání je svým charakterem a účinkem velmi podobné obavám. Projevuje se zadumaností a neustálým přemítáním o určitých událostech nebo osobách (které nutně nemusí být znepokojivé), nostalgickou touhou po minulosti a obecným intenzivním přemýšlením o životě, přičemž těmto lidem uniká vlastní prožívání života. V extrémních případech vede přemítání k obsedantním myšlenkám. V jiném smyslu patří do sféry přemítání také nadměrná duševní práce v rámci pracovního procesu nebo studia.

Přemítání má vliv na Slezinu a stejně jako obavy způsobuje zauzlení Qi. Z toho lze vyvodit, že se projevuje stejnými příznaky, jaké jsou popsány výše.

Smutek a žal

Jak jsem zmiňoval již výše, smutek a žal mají vliv na Plíce a Srdce. Smutek a žal vyčerpávají Qi, kterou mají Plíce řídit. Tyto stavy se proto často projevují na pulzu, který je na předních pozicích (Srdce a Plíce) na levé i pravé ruce slabý.

Jak již bylo uvedeno, především pulz na předních pozicích je krátký a nemá žádnou vlnu, čímž chci říct, že neplyne hladce směrem k palci. Mezi další projevy smutku a žalu patří slabý hlas, únava, bledá pleť, mírná dušnost, pláč a pocit tísně na hrudi.

Ačkoliv smutek a žal vzhledem k vyčerpávání Qi vedou v první řadě k nedostatku Qi, při dlouhodobém působení mohou vést také ke stagnaci Qi, protože pokud mají Plíce a Srdce nedostatek Qi, ta nemůže v hrudníku správně proudit.

Strach

Do emoce strachu patří jak chronický stav strachu a úzkosti, tak i náhlý strach. Strach vyčerpává Qi Ledvin a způsobuje pokles Qi. Jako příklady poklesu Qi můžeme zmínit noční pomočování u dětí a inkontinence moči nebo průjem při náhlém úleku u dospělých. Stavy chronické úzkosti a strachu budou mít v závislosti na kondici Srdce na Qi různé účinky. Pokud je Srdce silné, způsobí pokles Qi, ale pokud je Srdce naopak slabé, dojde k vzestupu Qi ve formě prázdného horka. To se často objevuje u starých lidí a u žen, protože strach a úzkost oslabují Yin Ledvin a vytvářejí prostor pro vzestup prázdného horka ze Srdce, což se projevuje symptomy jako jsou palpitace, nespavost, noční pocení, sucho v ústech, zarudnutí tváří a rychlý pulz.

Šok

Duševní šok vede k rozptýlení Qi, přičemž zraňuje Srdce a Ledviny. V důsledku šoku dochází k náhlému vyčerpání Qi Srdce, které se zmenší, což může vést k bušení srdce (palpitace), dušnosti a nespavosti. Tyto stavy se často odráží v pulzu, který má tzv. pohyblivou kvalitu, což znamená, že je krátký, klouzavý a ve tvaru pomyslné fazole, přičemž je také rychlý a působí vibrujícím dojmem.

Pocit viny

Pocit viny je v západní společnosti extrémně běžnou emocí a tím pádem také příčinou nemocí. Pocit viny může pramenit z překročení společenských nebo náboženských norem či tabu, anebo z toho, že jsme udělali něco špatného, čehož následně litujeme. Lidé, kteří mají tendenci obviňovat se z toho, že vše pokazí, mohou trpět také neopodstatněným a subjektivním pocitem viny.

Pocit viny, který obvykle zasahuje Srdce a Ledviny, způsobuje stagnaci Qi. Tento stav může vést ke stagnaci Qi v oblasti hrudníku, epigastria nebo břicha a mezi jeho klinické projevy patří nepříjemný pocit na hrudi, bolest a rozpínání v oblasti epigastria a břicha a jemný pulz. Jazyk bude mít v těchto případech červenou špičku a pulz bude působit vibrujícím dojmem. Při hovoru s takovým člověkem budou jeho oči působit roztěkaně s tím, že se budou často zavírat.

Jestliže je původcem pocitu viny potlačovaný hněv, bude pulz strunovitý.

PATOLOGICKÉ DUŠEVNÍ STAVY

Nejprve bych rád podotkl, že císaře Shen sídlícího v Srdci vnímám jako ducha, zatímco pět složek tvořících celek, tedy éterickou duši Hun, tělesnou/animální duši Po, intelekt Yi, vůli Zhi a samotného ducha Shen beru jako duši.

Úzkost a nespavost mohou mít hned několik příčin. Jestliže nejsou duch Shen a éterická duše Hun zakořeněny v Srdci a Játrech, jedná se o obraz nedostatku, zatímco v případě, kdy jsou duch Shen a éterická duše Hun drážděny patogenními faktory, jde o obraz nadbytku. V prvním případě potřebujeme utišit duši a ducha tonizováním a vyživením, zatímco ve druhém případě je třeba utišit duši a ducha odstraněním patogenních faktorů.

Některé z receptů, které zde uvádím, spadají do první kategorie, zatímco ostatní se vztahují k té druhé. Mezi směsi, jejichž cílem je vyživením utišit mysl a ducha, patří Utišení ducha a Zpevněný duch. Mezi recepty sloužící k utišení mysli a ducha odstraněním patogenních faktorů se řadí Jasná duše, Otevření srdce, Uvolnění sevření a Vypuštění ohně.

The,Universe,Speaks,When,You,Stop,And,Listen.,Shot,Of

LÉČBA

Zde uvádím několik příkladů bylinných směsí:

 • Utišení ducha
 • Zpevněný duch
 • Jasná duše
 • Otevření srdce
 • Uvolnění sevření
 • Vypuštění ohně

Utišení ducha

Tento recept, který je modifikací odvaru Gui Pi Tang na tonizování Sleziny, představuje základní bylinnou směs na utišení ducha a duše. Tento recept se nicméně používá pouze v případě duševních a emočních stavů vyplývajících z obrazů nedostatku, konkrétně pak nedostatku Qi a krve Sleziny a Srdce.

Hlavními indikacemi pro použití této směsi jsou nespavost a úzkost. Nespavost by se projevovala neschopností usnout, zatímco úzkost by byla relativně mírná a nedosahovala by takové intenzity jako například v případech, kdy by byla způsobena horkem nebo prázdným horkem. Postižená osoba by měla matně bledou pleť, světlý jazyk a slabý nebo zadrhávající pulz. V očích může chybět lesk (ducha Shen), což vypovídá o narušení duševního stavu.

Tento recept je určen k utišení ducha a duše vyživením Srdce a Sleziny. Silnou indikací pro použití této bylinné směsi je silná centrální srdeční rýha na jazyku.

Zpevněný duch

Recept Zpevněný duch je modifikací odvaru Yin Mei Tang na přivolání spánku, jehož úkolem je vyživit krev Jater a Yin Jater, aby člověk dobře usínal. Směs Zpevněný duch podporuje spánek, přičemž pomáhá řešit nespavost a úzkost tím, že vyživuje krev Jater a Yin Jater, aby bylo možné v noci ukotvit éterickou duši Hun v Játrech. Z toho vyplývá, že je tento lék specifickým prostředkem pro stavy úzkosti a nespavosti způsobené nedostatkem krve a/nebo Yin Jater a tím pádem i „nočním potulováním se duše Hun“. To tedy mimo jiné znamená, že je spánek narušen divokými sny, které jsou způsobeny tím, že éterická duše Hun v noci neodpočívá.

Jasná duše

Směs Jasná duše je variací odvaru Wen Dan Tang pro zahřátí Žlučníku a jejím úkolem je na fyzické úrovni odstranit horký hlen z Plic. Z toho důvodu lze tento recept používat u stavu, který se rozvine po napadení Plic vnějším větrem. Na duševní a emoční úrovni slouží tato bylinná směs k uklidnění ducha a tělesné duše v momentech, kdy se daná osoba souží starostmi nebo smutkem. Hlavními obrazy, na které je tento recept vhodný, jsou stagnace Qi v hrudníku v kombinaci s horkým hlenem obtěžujícím hrudník a ducha. V takových případech recept neutišuje ducha prostřednictvím výživy, ale ukotvuje ducha a duši vypuzením patogenních faktorů.

Horko zneklidňuje ducha, zatímco hlen ducha halí do mlhy: proto se u lidí s tímto obrazem projevují příznaky ve formě úzkosti, nespavosti, duševního neklidu a deprese. Na fyzické úrovni se nežádoucí příznaky objevují v oblasti hrudníku, což způsobuje mírnou dušnost a tlak na hrudi. Typickou indikací pro použití tohoto receptu je červený a oteklý jazyk s lepkavým povlakem a srdeční rýhou.

Otevření srdce

Recept Otevření srdce představuje modifikaci odvaru Ban Xia Hou Po s pinelií a magnólií, který byl popsán již v knize Shang Han Lun. Jedná se o recept určený pro stavy, kdy má člověk pocit knedlíku v krku, tj. ucpání hrdla s pocitem neschopnosti polykat, který jasně souvisí s emočními problémy: to znamená, že se pocit překážky v krku mění s ohledem na emocionální stav. Ačkoliv se tento obraz v dnešní době vždy vztahuje k Játrům, pravdou je, že původní obraz popisoval stagnaci Qi na úrovni Plic a Žaludku, což vede k narušení sestupné funkce Qi u těchto dvou orgánů.

Recept Otevření srdce byl proto určen pro úzkosti a deprese pramenící ze stagnace Qi Plic a Žaludku, která je sama o sobě způsobena starostmi, žalem a smutkem. Qi v takovém případě stagnuje v oblasti hrudníku a krku, kde způsobuje pocit knedlíku v krku a sevření hrudníku, což vede k vzdychání.

Přípravek Otevření srdce utišuje ducha a tělesnou duši nikoliv pomocí výživy, ale vypuzením patogenních faktorů, což následně vede k ukotvení ducha a duše.

Uvolnění sevření

Recept Uvolnění sevření je modifikací tablet Yue Ju Wan obsahujících koprníček a gardénii. Jedná se o nejdůležitější lék na duševní deprese způsobené stagnací Qi. Ačkoliv je primárně určen pro uvolnění stagnující Qi, řeší také stagnaci krve, potravy, horka, vlhkosti a hlenu (to tedy znamená, že je to vhodný prostředek pro "šest stagnací").

Uvolnění sevření představuje hlavní léčebný prostředek při duševní depresi způsobené stagnací jaterní Qi: k té obvykle dochází v důsledku potlačení hněvu, zášti nebo frustrace. Tento typ lidí bude mít na každé pozici velmi strunovitý pulz. Zmíněný strunovitý pulz je ve skutečnosti nutnou podmínkou pro použití tohoto receptu. Pacienti, kteří trpí tímto stavem, mohou často působit utlumeně, přičemž mluví tichým hlasem, chodí pomalu a jsou bledí. Ačkoliv všechny uvedené příznaky naznačují nedostatek, po změření pulzu nám jeho strunovitý charakter jasně sdělí, že je příčinou tohoto stavu stagnace Qi v Játrech. Kromě toho by měl pacient po stranách červený jazyk, což ukazuje na závažnou stagnaci Qi Jater.

Vypuštění ohně

Směs Vypuštění ohně je modifikací receptu na odvar Long Dan Xie Gan Tang s hořcem, jehož úkolem je odvést jaterní oheň. Oheň v tomto případě dráždí ducha Shen, éterickou duši i duši, čímž způsobuje úzkost, duševní neklid a nespavost. Směs Vypuštění ohně utišuje ducha a ukotvuje éterickou duši tím, že odvádí oheň z Jater a Srdce. Základním diagnostickým prostředkem pro indikaci tohoto přípravku je jazyk, který je červený a po stranách ještě červenější, přičemž má na sobě suchý žlutý povlak.

Autor: Giovanni MaciociaČlánek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.


Všechny díly článku

Čtyři fáze lidského života - Dospělost očima TCM - 2. díl

Zobrazit Článek

Čtyři fáze lidského života - Dospělost očima TCM - 2. díl
9 min

Čtyři fáze lidského života - Dospívání a mládí očima TCM - 1. díl

Zobrazit Článek

Čtyři fáze lidského života - Dospívání a mládí očima TCM - 1. díl
7 min


Hodnocení článku

Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Proč potřebuje naše tělo dovolenou? Nejste náhodou workoholik?

Zobrazit Článek

Proč potřebuje naše tělo dovolenou? Nejste náhodou workoholik?
6 min

Tradiční čínská veterinární medicína a její využití při léčbě zvířat

Tradiční čínská veterinární medicína a její využití při léčbě zvířat
8 min

Proč se vyhýbat Éčkám v potravinách

Zobrazit Článek

Proč se vyhýbat Éčkám v potravinách
7 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Veganský burger s grilovaným tofu, cuketou a rajčaty

Zobrazit Recept

Veganský burger s grilovaným tofu, cuketou a rajčaty
60 min

Tradiční čínská veterinární medicína a její využití při léčbě zvířat

Tradiční čínská veterinární medicína a její využití při léčbě zvířat
8 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.