Nevzdávejte boj s rakovinou, TCM vám pomůže s léčbou - 1. díl


V následující třídílné sérii článků se bude Giovanni Maciocia zabývat léčbou rakoviny (především) z perspektivy čínské medicíny. V úvodním článku se seznámíte se základní terminologií a s rozdíly, v nichž se rakovina liší od jiných onemocnění. Na konci pak najdete přehled korespondujících diagnóz z pohledu čínské a západní medicíny.

V tomto textu vám chci přiblížit pohled čínské medicíny na rakovinu, což bude zahrnovat obrazy nemoci, principy léčby a doporučení vhodných bylin a bylinných receptů.

Protože spousta našich pacientů má nebo měla rakovinu (nebo ji může mít v budoucnu), myslím si, že je nesmírně důležité porozumět problematice rakoviny z pohledu čínské medicíny, a to nehledě na fakt, že ve skutečnosti neléčíme rakovinu.

I když nebudeme léčit rakovinu jako takovou, můžeme našim pacientům, kteří toto onemocnění přežili, prokázat velkou službu v případě, že dokážeme najít léčebnou strategii k prevenci recidivy.

Soudobé knihy o čínské medicíně se snaží „dokázat“, že se koncepce rakoviny objevovala již v knize Nei Jing (Vnitřní kánon Žlutého císaře) a následujících starých textech. Ačkoliv je pravdou, že se ve starověkých knihách objevují poměrně rozsáhlé teorie zabývající se tumory, neexistovala zde žádná koncepce malignity, respektive rozlišení mezi benigními a maligními tumory.

Nicméně je v některých pasážích zmíněných textů jasně naznačeno, že si při léčbě tumorů starověcí lékaři velmi dobře uvědomovali, kdy daný stav naznačoval špatnou prognózu. Například v textu z období dynastie Song se při popisu Ru Yan, což je označení pro tvrdou bulku v prsu, říká: „Jestliže není porušená, pacientku lze zachránit. Pokud je porušená, léčba bude obtížná. Název [Ru Yan, prsní kámen] vychází z toho, že je tento útvar na omak tvrdý jako kámen/skála. V případě pozdního zahájení léčby dojde k zvředovatění a k rozšíření na Zang orgány, což je fatální.“

Teorie čínské medicíny navíc pracuje pouze s hmotou, což znamená, že nepředpokládá rakovinu, v rámci níž by nedocházelo k vytváření hmoty, jako jsou například krevní tumory (leukémie, myelom).

Nicméně navzdory skutečnosti, že neměla čínská medicína žádné koncepce malignity, věřím, že má i tak co nabídnout.

A to ve čtyřech oblastech:

 1. Samostatná léčba rakoviny bez západní medicíny
 2. Léčba rakoviny v kombinaci se západní medicínou
 3. Léčba vedlejších účinků chemoterapie a radioterapie
 4. Prevence recidivy po léčbě pomocí západní medicíny

TERMINOLOGIE

Liu 瘤 tumor

Zhong Liu 肿 瘤 tumor, rakovina

Shi Yong 石 痈 „kamenný drahokam“, jedná se o stav popisovaný ve starých spisech, který by mohl odpovídat některým typům rakoviny

Ai 癌 moderní výraz pro rakovinu

Yan 岩 „kámen/skála“, jedná se o popis tumorů, které jsou tvrdé a které by mohly odpovídat rakovinným nádorům

Ji Ju (Nan Jing, 55) 积 聚 hmota, popsáno v 55. kapitole knihy Nan Jing

Zheng Jia 癥 瘕 gynekologické břišní hmoty

55. KAPITOLA O BŘIŠNÍCH HMOTÁCH

Jak rozlišovat mezi Ji [积] a Ju [聚]? Ji [hmoty] jsou yinové povahy, zatímco Ju [hmoty] jsou yangového charakteru. Yin jde do hloubky a je skrytá; Yang je při povrchu a pohybuje se. Jestliže dojde k akumulaci Qi, umožní vzniknout Ji [hmotě]; pokud se Qi shromažďuje, vznikají Ju [hmoty]. Ji [hmoty] pocházejí z 5 orgánů Zang; Ju [hmoty] pocházejí ze 6 orgánů Fu. Ji [hmoty] jsou vytvořeny z Yin Qi a mají zcela jasnou lokalizaci i projevy bolesti, přičemž jsou jasně definovány hranice nahoře a dole i vlevo a vpravo [tzn. že mají jasně definované hranice]. Ju [hmoty] jsou vytvořeny z Yang Qi, přičemž se zdá, že začínají odnikud, nemají hranice nahoře ani dole a projevují se pohyblivou bolestí.

Břišní hmoty jsou proto nazývány Ji Ju [积 聚]. Pojem Ji označuje pevně dané břišní hmoty, které nejsou pohyblivé; pokud jsou doprovázeny bolestí, lze ji jasně lokalizovat. Tyto hmoty vznikají v důsledku blokády krve. Říkám jim proto „krevní hmoty“.

Výraz Ju označuje břišní hmoty, které přicházejí a odcházejí, nelze je pevně lokalizovat a jsou pohyblivé; jestli je s nimi spojena bolest, i ta přichází a odchází, přičemž mění místo působení. K vytváření těchto hmot dochází v důsledku stagnace Qi. Říkám jim proto „qiové hmoty“.

Boule/hrudky v břiše tedy patří do kategorie břišních hmot, konkrétně hmot Ji, které jsou způsobeny blokádou krve. Říkám jim „krevní hmoty“.

Dalším názvem pro abdominální hmoty byl výraz Zheng Jia [癥瘕], přičemž slovo Zheng představovalo ekvivalent pro Ji, tedy skutečné pevné hmoty, zatímco Jia odpovídalo termínu Ju, což jsou nesubstanční hmoty způsobené stagnací Qi.

Termín Zheng Jia se běžně využívá při odkazování na břišní hmoty, které se obecně vyskytují pouze u žen a jen velmi zřídka také u mužů.

V 60. kapitole knihy Su Wen (opět Vnitřní kánon žlutého císaře) se uvádí: „Onemocnění Ren Mai… u žen se v tomto případě tvoří hmoty pod linií pasu.“

V tomto kontextu se v knize Su Wen používá termín Jia-Ju, tedy nesubstanční hmoty způsobené stagnací Qi.

V díle Jin Gui Yao Lue (Receptury zlaté skříňky) autor Zhang Zhongjing uvádí: „Ji hmoty mají původ v yinových orgánech a nejsou pohyblivé; Ju hmoty mají původ v yangových orgánech, přičemž přicházejí a odcházejí, s nimi spojená bolest nemá pevnou lokalizaci a je snazší je léčit.“

V „Obecném pojednání o etiologii a symptomech nemocí“ (610 našeho letopočtu) se říká: „Břišní hmoty jsou způsobeny tím, že nedochází ke správné regulaci chladu a tepla [to znamená v důsledku extrémního počasí], nepravidelnou stravou a stagnací Qi yinových orgánů. Jestliže nejsou pohyblivé, nazývají se Zheng; pakliže jsou pohyblivé, říká se jim Jia. Výraz Jia zde představuje význam něčeho ‚falešného‘: to proto, že tyto hmoty mohou přicházet a odcházet a nejedná se o skutečnou hmotu.“

Od dob dynastie Tang bylo popsáno osm typů ženských břišních hmot, kterými jsou žlutá, zelená, suchá, krvavá, tuková, liščí, hadí a želví hmota.

Obrázek1

Mimo to si ve starých knihách můžete všimnout, že popis tumorů někdy odkazuje na sekundární infekce, které my již nevidíme, protože pacientka mohla nastoupit na léčbu (operace, chemoterapie nebo radioterapie) mnohem dříve, než by k tomu došlo u ženy ve starověké Číně.

ETOLOGIE A PATOLOGIE RAKOVINY

Obrázek1

Blokády krve: hmoty v abdominální oblasti (břicho), rakovina tlustého střeva, karcinom prsu, rakovina vaječníků.

Hlen: tumor mozku, karcinom prsu, lymfom.

Toxické horko: rychle se šířící typy rakoviny.

Vlhkost: rakovina kůže (jediný typ rakoviny, který je charakteristický vlhkostí).

POZNÁMKA: U mnoha typů rakoviny se objevují jak blokády krve, tak i hlen.
Příklady: prsa, tlusté střevo, plíce nebo prostata.

Z toho důvodu je kombinace blokády krve s hlenem velmi závažná a měla by být aktivně léčena rovněž u pacientů, kterým nebyla diagnostikována rakovina.

Pro rozpoznání blokády krve v kombinaci s hlenem je velmi důležitým faktorem diagnostika jazyka.

Blokáda krve: fialový, tuhý.
Hlen: oteklý s lepkavým povlakem.


Fialový, oteklý. 

Obrázek2

Fialový, oteklý, s lepkavým povlakem.

Obrázek3

Fialový, oteklý.

Obrázek4

Fialový, oteklý.

Obrázek5

ROZDÍLNOST RAKOVINY OD DALŠÍCH ONEMOCNĚNÍ

 1. NEDOSTATEČNOST QI (QI XU) NA POZADÍ
 2. AČKOLIV JE ZÁKLADEM LÉČBA IDENTIFIKOVANÝCH OBRAZŮ, JEN TA NESTAČÍ
 3. ROZDÍLNÝ PŘÍSTUP K LÉČBĚ
 4. INTEGRACE ČÍNSKÉ A ZÁPADNÍ DIAGNOSTIKY
 5. SPOJENÍ ČÍNSKÉ A ZÁPADNÍ LÉČBY
 6. PŘI RAKOVINĚ MOHOU BÝT PACIENTŮM DIAGNOSTIKOVÁNY RŮZNÉ OBRAZY

1. NEDOSTATEČNOST QI (QI XU) NA POZADÍ

Na rakovinu můžeme nahlížet z trochu jiné perspektivy než na jakoukoliv jinou nemoc, protože můžeme vždy předpokládat, že se vše odehrává na pozadí Qi Xu.  Tím mám na mysli Qi v jejím obecném smyslu Zheng Qi, což tím pádem zahrnuje nedostatek Qi, Yangu, krve nebo Yin.

U jiných onemocnění nikdy od začátku nepředpokládáme, že se jedná o nedostatek Qi (Qi Xu). Qi Xu můžeme u rakoviny předpokládat z toho důvodu, že se rozvíjí na základě dlouhodobé akumulace Qi, krve, hlenu, k čemuž by nemohlo dojít, kdyby v těle již nevládla Qi Xu.

Další důležitou odlišnost rakoviny představuje fakt, že toto onemocnění samotné spotřebovává Qi.

Nicméně zde prosím vezměte na vědomí, že obecný stav Qi Xu v těle neznamená, že je ve všech případech rakoviny nutné tonizovat Zheng Qi.

2. AKOČLIV JE ZÁKLADEM LÉČBA IDENTIFIKOVANÝCH OBRAZŮ, JEN TA NESTAČÍ

Stejně jako je tomu u jakéhokoliv jiného onemocnění, ani rakovinu nelze léčit bez stanovení správných obrazů. Samotná identifikace obrazů však v případě rakoviny nestačí.

Jedním z důvodů je již zmíněný předpoklad Zheng Qi Xu v těle, přičemž bychom u žádného jiného onemocnění neměli nic takového předpokládat.

Další rozdíl spočívá v tom, že se výběr bylin neřídí pouze stanovením obrazů pro léčbu, ale také moderním výzkumem v oblasti protirakovinných účinků.

Dalším faktorem jsou chirurgické zákroky západní medicíny. Po provedení chirurgického zákroku již z perspektivy čínské medicíny není možné provést kompletní diagnostiku. Jako příklad můžeme použít bulku v prsu (zhoubnou či nezhoubnou), kterou diagnostikujeme pohmatem (blokáda hlenu nebo krve), což po jejím operativním odstranění již není možné.

3. ROZDÍLNÝ PŘÍSTUP K LÉČBĚ

Jako první rozdíl jsem již uvedl možnost předpokládat, že se v případě rakoviny u daného jedince vyskytuje nedostatek Zheng Qi, a proto je v každém případě nutné využít nějaké tonizační léčivky.

Druhý důležitý rozdíl spočívá v tom, že se výběr bylin řídí také moderním výzkumem.

Třetím důležitým rozdílem je odlišné stanovení principu léčby podle stadia onemocnění. U jiných onemocnění se v počátečním stadiu zpravidla vypudí patogenní faktory, zatímco v pozdějším stadiu se přistupuje k tonizaci. U rakoviny je tomu naopak, v počátečním stadiu probíhá primárně tonizace, aby se v pozdějším stadiu primárně usilovalo o vypuzení patogenních faktorů.

Zde je kladen důraz na slovo „primárně“, protože slouží především k charakterizování obou přístupů v jednotlivých fázích.

 

Bu Zheng Doplnit Zheng Qi

Gong Xie Vypudit patogenní faktory

Obrázek2

Příkladem takového onemocnění může být roztroušená skleróza (RS). V počátečních stadiích u ní dochází k invazi vlhkosti, což znamená, že je principem léčby odstranění vlhkosti. Pokud nemoc postupuje, objeví se nedostatečnost na úrovni Žaludku a Sleziny a později také nedostatek Yin Jater a Ledvin. Proto je třeba v pozdějších stadiích tonizovat (doplňovat) Zheng Qi.

V případě rakoviny je počáteční stadium charakterizováno nedostatkem Zheng Qi (bez kterého by rakovina nevznikla), a proto je třeba především tonizovat, aby se rakovina nemohla rozrůstat a rozšiřovat dále. V pozdějších stadiích jsou pro patologii rakoviny typické silné patogenní faktory, což znamená blokádu krve, hlen nebo toxické horko.

Znovu opakuji, že je zde kladen důraz na slovo „primárně“, protože vždy využíváme oba typy léčby, tj. tonizaci Zheng Qi i vyloučení patogenních faktorů, jen v různém poměru s ohledem na aktuální stadium nemoci.

4. INTEGRACE ČÍNSKÉ A ZÁPADNÍ DIAGNOSTIKY

Tato podmínka je zcela jistě zřejmá. Pokud jde o hrudky v prsu, nikdy bychom neměli spoléhat jen na pohmat a čínskou diagnostiku. To samé se vztahuje na jakýkoliv jiný typ rakoviny.

Dalším příkladem může být rakovina prostaty. Jestliže u muže dochází k retenci moči, nikdy bychom neměli přistupovat k léčbě, aniž bychom zjistili, zda se jedná o karcinom.

Západní diagnostika nám mimo to přináší nové příležitosti, o kterých se starým čínským lékařům ani nesnilo. Například lze na základě stěru děložního čípku diagnostikovat cervikální dysplazii (prekancerózu) a včasnou léčbou (obvykle úspěšnou) předejít její změně na rakovinu děložního čípku.

5. SPOJENÍ ČÍNSKÉ A ZÁPADNÍ LÉČBY

Ve většině případů je třeba kombinovat léčebné prostředky čínské medicíny se západní léčbou, kterou se rozumí chemoterapie, radioterapie a chirurgický zákrok.

Pouze čínskou léčbu jsem využil jedině v případě, kdy byli sami pacienti striktně proti západní léčbě.

V průběhu chemoterapie a radioterapie se naše pozornost nezaměřuje na léčbu rakoviny, ale pouze na podporu Zheng Qi během takovéto léčby.

Po ukončení chemoterapie nebo radioterapie bychom měli stanovit jasnou diagnózu, abychom určili, zda jsou či nejsou v těle stále přítomné silné patogenní faktory, protože jen tak můžeme rozhodnout, zda máme primárně přistoupit k tonizaci nebo vylučování patogenních faktorů.

6. PŘI RAKOVINĚ MOHOU BÝT PACIENTŮM DIAGNOSTIKOVÁNY RŮZNÉ OBRAZY

Kromě identifikace obrazu [Bian Zheng] musíme identifikovat také onemocnění [Bian Bing], přičemž je třeba mít na paměti, že se rakovina v systému čínské medicíny projevuje celou řadou „onemocnění“. To znamená, že musíme být obeznámeni s etiologií a patologií onemocnění, kterým se rakovina projevuje, z perspektivy čínské medicíny.

Přestože je třeba léčit rakovinu jinak než ostatní onemocnění, musíme také znát etiologii a patologii „čínského“ onemocnění odpovídajícího konkrétnímu typu rakoviny, který léčíme. Tím získáme celou řadu indikací pro léčbu, výběr bylinných směsí a užitečných léčivek.

V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny vzájemné vztahy mezi čínskými onemocněními a typy rakoviny dle západních měřítek.

ZANG orgány

Obrázek3

FU orgány

Obrázek4

DRÁHY

Obrázek5

DALŠÍ

Obrázek6

V příštím díle se Giovanni Maciocia zaměří na konkrétní způsoby léčby rakoviny určitých obrazů a současně vám představí různé léčivky, které lze využít jako léčebné prostředky.

 

Autor: Giovanni MaciociaČlánek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.


Všechny díly článku

Nevzdávejte boj s rakovinou, TCM vám pomůže s léčbou – 3. díl

Zobrazit Článek

Nevzdávejte boj s rakovinou, TCM vám pomůže s léčbou – 3. díl
13 min

Nevzdávejte boj s rakovinou, TCM vám pomůže s léčbou - 2. díl

Zobrazit Článek

Nevzdávejte boj s rakovinou, TCM vám pomůže s léčbou - 2. díl
15 min

Nevzdávejte boj s rakovinou, TCM vám pomůže s léčbou - 1. díl

Zobrazit Článek

Nevzdávejte boj s rakovinou, TCM vám pomůže s léčbou - 1. díl
15 min


Hodnocení článku

Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Uklidněte mysl a podpořte emocionální zdraví vitálními houbami

Zobrazit Článek

Uklidněte mysl a podpořte emocionální zdraví vitálními houbami
8 min

Akupunkturní léčba problémů s erekcí – 1. díl

Zobrazit Článek

Akupunkturní léčba problémů s erekcí – 1. díl
8 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Letní nevařená fermentovaná kaše s meruňkami a rybízem

Zobrazit Recept

Letní nevařená fermentovaná kaše s meruňkami a rybízem
30 min

Akupunkturní léčba problémů s erekcí – 1. díl

Zobrazit Článek

Akupunkturní léčba problémů s erekcí – 1. díl
8 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.