Premenstruační syndrom – 1. díl


Fyzické i psychické změny, ke kterým dochází před menstruací, byly poprvé zmíněny již v Hippokratových spisech.(1) Premenstruační syndrom jako takový byl popsán ve třicátých letech dvacátého století Frankem.(2,3) Premenstruační syndrom (PMS) je definován jako „soubor různých příznaků, které se objevují před menstruací nebo po ovulaci a zmírňují se na začátku menstruace.“(4) Příznaky se tedy mohou objevit kdykoli mezi 1 až 14 dny před menstruací (nejčastěji 7 až 10 dní) a mizí se zahájením krvácení.(5) Kombinace příznaků, které se v rámci PMS vyskytují pravidelně každý měsíc nebo po většinu měsíců, mohou mít v jednotlivých cyklech různou intenzitu. Obecně je přijímáno, že se PMS zhoršuje s věkem (nejhorší je mezi 30. a 40. rokem) (6) a obvykle dojde ke zlepšení po porodu.

Příznaky

Bylo popsáno více než 150 premenstruačních příznaků. Ty nejčastější je možné rozdělit do čtyř hlavních skupin:

 1. Úzkosti, podrážděnost, změny nálad, tenze
 2. Deprese, nespavost, letargie, zmatenost
 3. Nadýmání, přibývání na váze, bolesti hlavy a citlivost prsou
 4. Zvýšení chuti k jídlu, chuť na cukr a/nebo sůl a únava

Dalšími častými symptomy jsou neklid, ospalost, agresivita, záchvaty pláče, neohrabanost, špatná orientace v prostoru, zhoršená koordinace, potíže se soustředěním, snížení nebo zvýšení libida, nadýmání břicha, otoky obličeje nebo prstů, zácpa, průjem, akné a kožní vyrážky, bolesti svalů, zhoršení epilepsie, migrén, astmatu, rýmy či kopřivky.

Incidence

V závislosti na tom, jakým způsobem jsou studie postaveny, vychází, že příznaky PMS trpí 5 až 97 % žen. Přesnější odhady hovoří o tom, že přibližně 35 % žen trpí středně těžkými až těžkými příznaky, které narušují jejich sociální, pracovní i rodinný život.(7) Obtíže je mohou donutit vyhledat léčbu. Zhruba 5 až 10 % žen může mít velmi závažné příznaky, které narušují všechny aspekty života ženy.

Na základě zmíněných údajů je PMS považován za nejčastěji se vyskytující onemocnění.

O PMS se také ví, že může vést ke zhoršení psychických obtíží, které mohou vyústit hospitalizací na psychiatrii, sebevraždou, zneužíváním alkoholu, zneužíváním dětí, nehodami, nehodami s dětmi, selháním u zkoušek, vznikem křečových žil, zeleného zákalu (glaukomu), srdečního selhání a celkově hospitalizací z různých příčin. V některých případech byl PMS využit dokonce při obhajobě žen obviněných z vraždy.

PMS bývá často spojen s dalšími menstruačními příznaky. V jedné studii se prokázalo, že 15 % žen trpělo pouze PMS, 9 % potížemi pouze v době menstruace a 58 % žen udávalo problémy jak před menstruací, tak během ní.(8)

Etiologie

Příčiny PMS nejsou zcela zřejmé. Není shoda na tom, zda má PMS biologický či psychologický základ. Mezi možné příčiny můžeme počítat např. deprese, duševní onemocnění a alkoholismus v rodině, předchozí sexuální zneužívání, přerušení užívání hormonální antikoncepce, oboustranné podvázání vejcovodů a hysterektomii (odejmutí dělohy). Další příčiny PMS zahrnují nedostatek progesteronu, selhání progesteronových receptorů, nerovnováhu mezi estrogenem a progesteronem, zadržování tekutin v důsledku zvýšené produkce aldosteronu v luteální fázi cyklu, nedostatek vitamínu B6, hypoglykémii, psychologické a osobnostní faktory. Žádná z teorií o vzniku PMS však není přijímána jako podložená a plně pravdivá.

Kulturní faktory

Diskutuje se také o tom, že na PMS a pohled na něj může mít vliv také kulturní vnímání žen a mužů. Je těžké spojit si ženy s průbojností či zlostí, tedy vlastnostmi, které jsou připisovány spíše mužům a mohou se objevit během PMS. Stejně tak jsou v centru pozornosti coby medicínského problému spojeného s PMS deprese a úzkosti, což jsou stavy, které také nepasují k ženám. Ženy jsou v mnoha kulturách vnímány jako milé, příjemné, jemné atd. Změny nálad, které jsou pro PMS typické, nejsou kulturně akceptovatelné.

Je otázka, proč jsou považovány změny nálad u žen jako takový problém, když i muži mají výkyvy v náladách.(9)

„Existují dvojí standardy. Každý ví, že i u mužů dochází ke změnám nálad, ale muž nemusí vysvětlovat záchvaty vzteku. Mužské násilí je akceptováno jako součást přirozené povahy mužů. PMS je nyní vnímán jako příčina změn chování žen a frustrace žen může pokračovat, když jsou jejich stavy ignorovány nebo zlehčovány a jsou jim podávány léky, které mají zajistit, že budou vyrovnané.“(10) V podstatě, že se budou chovat společensky přijatelně.

„Negativní hodnocení a snaha předepisovat ženám léky, aby byly psychicky stabilní v období před menstruací a během ní, přispívá k zachování asymetrického postavení mužů a žen v rodinách i celé společnosti.“(11)

„Nemohly bychom se (ženy) ponořit hlouběji do příčin menstruační bolesti a podrážděnosti, abychom zjistily, co jsou zač a přetvořily je v něco pozitivního? Při předkládání této možnosti není záměrem znevažovat či umenšovat menstruační bolesti či říkat ženám, že s lepším přístupem by se jejich obtíže rozplynuly. Některým ženám nicméně může prospět podívat se rozrušení, vzteku či pocitu bezcennosti, které provázejí PMS, tzv. zpříma do očí. Můžeme se ptát, co tyto pocity vypovídají o postavení žen ve společnosti. Když budeme senzitivnější a zodpovědnější ke svým problémům v premenstruační fázi, možná si uvědomíme, byť třeba nevědomě, že to, co nás trápí, je pro nás velmi důležité. “Nemůžeme je jen tak smést ze stolu, jak to obvykle děláme po zbytek měsíce. Mohou pak propuknout klasické příznaky PMS, protože před menstruací se pocity, které jsme celý měsíc potlačovaly, vynořují.“(12)

Dle studie z roku 1984 se 12 % žen cítí před menstruací lépe. Udávají, že mají více energie, vnímavosti, kreativity a zvýšenou vzrušivost a sexuální touhu a celkovou spokojenost.(13) V mnoha dotaznících, jejichž smyslem je blíže prozkoumat PMS, chybí část, která by se zabývala pozitivními zkušenostmi žen.

Pokud bereme v potaz kulturní faktory, je dobré zmínit, že incidence PMS je shodná mezi různými rasami a národnostmi, ať už se jedná o apačské indiánky nebo řecké, turecké, japonské, nigerijské či americké ženy.(13)

Premenstruační syndrom – 1. díl 2

Léčba

Léčba je hlavně empirická a často není lepší než průměrné placebo. Účinnost se pohybuje kolem 40 %.(14) Vzhledem k velkému množství potenciálních příčin PMS je možné zvažovat také mnoho druhů léčby, včetně hormonální (progestageny, progesteron, antikoncepce, testosteron, danazol atd.) a nehormonální (léky na uklidnění, antidepresiva, lithium, diuretika, vitamíny, antagonisté aldosteronu, esenciální mastné kyseliny) nebo dalších možností terapie, jako jsou psychoterapie, dieta, hypnóza, jóga, akupunktura, masturbace, hysterektomie, dieta s malým množstvím soli nebo vysokým množstvím proteinů, redukce alkoholu, kofeinu a tabáku atd.

Čínská medicína

Abychom porozuměli vzniku PMS z pohledu čínské medicíny (TCM), je nezbytné pochopit, jak TCM vnímá jednotlivé fáze menstruačního cyklu.

Menstruační cyklus

TCM definuje čtyři stadia menstruace:

 1. Postmestruační fáze: jedná se o období po menstruaci, kdy došlo ke ztrátě určitého objemu krve, čímž nastává relativní nedostatek krve a Yinu. Od konce menstruace do středu cyklu (ovulace) tedy narůstá Yin a krev. Tím se řídí i léčba gynekologických poruch. Je zaměřena na výživu Yinu a krve.
 2. Střední cyklus: “když je dosaženo určitých limitů, je šance, že dojde k opačné situaci”(15) a “Oheň a voda v lidském těle tvoří Yang a Yin… bez Yangu nemůže být Yin transformována.”(16) Střední cyklus (ovulace) je doba tranzice Yinu do Yangu, protože po ovulaci musí narůstat yangová Qi. Správný přechod z Yinu do Yangu zajistí normální ovulaci.
 3. Premestruální období: období mezi ovulací a začátkem menstruace je charakterizováno nárůstem yangové Qi. Tato yangová Qi odpovídá jaterní a ledvinové Qi. V tom hraje důležitou roli Yang Ledvin, protože Ledviny zajišťují během menstruačního cyklu zdravý přechod Yinu do Yangu. Ledviny jsou kořenem Yinu a Yangu v těle. Řídí sexuální vývoj, plodnost a činnost dělohy, což je spojeno s dráhami Ren Mai a Chong Mai (tzv. moře krve), které jsou hlavním zdrojem menstruační krve. Růst Yangu Ledvin se dle moderní tradiční čínské medicíny (TCM) odráží v nárůstu bazální tělesné teploty od doby ovulace do začátku menstruace. V této fázi se zapojuje jaterní Qi, protože Játra skladují krev, která se pohybuje, aby naplnila Ren Mai a Chong Mai a eventuálně spustila menstruaci. To znamená, že yangový aspekt Jater, jaterní Qi, musí růst, aby se krev mohla pohybovat (“Qi je vládce krve…, když se Qi pohybuje, pohybuje se i krev.”(17)). Blízký vztah mezi Ledvinami a Játry v oblasti gynekologie je reflektován výroky “Ledviny a Játra mají stejný zdroj” a “Játra představují přednebeskou Qi ženy" (Ye Tianshi), přičemž je důležitá koncepce, že Ledviny svěřují Játrům ministerský oheň Ming Men. PMS je nejčastěji vyvolán růstem Yangu před menstruací, respektive růstem jaterní Qi. Harmonie Jater se projevuje jemností, otevřeností a volným prouděním. Pokud dochází k vnitřní stagnaci, nárůst jaterní Qi před menstruací se více projevuje. To tedy znamená, že je primárním obrazem PMS stagnace jaterní Qi.
 4. Menstruace: během menstruace jsou důležité harmonie a volné proudění krve. PMS je často spojen s narušením menstruace z důvodu stagnace jaterní Qi, což může vyústit v blokádu krve, zatímco horko vznikající přeměnou jaterní Qi může snadno proniknout do krve a vyvolat silné krvácení.

Další díl tohoto článku nás zavede do světa tradiční čínské medicíny a jejího pohledu na PMS z hlediska stagnace jaterní Qi. Hlavní příčinou PMS je právě tato stagnace, která vede k různým nepříjemným příznakům.

Zdroje

 1. Nejpodrobnějším zdrojem informací o obrazech čínské medicíny v gynekologii je kniha My Sister the Moon od Boba Flawse, Blue Poppy Press, 1992 a já jsem této knize zavázán, protože mi pomohla rozplést složitost obrazů souvisejících s PMS. Přestože se věnuje převážně bylinné medicíně, jsou zde uvedeny stručné seznamy akupunkturních bodů pro mnoho z probíraných menstruačních stavů.
 2. Podrobné informace o PMS očima TCM jsou uvedeny v knize PMS. Its Cause, Diagnosis & Treatment According to Traditional Chinese Medicine, kterou také napsal Bob Flaws a vydalo nakladatelství Blue Poppy Press.
 3. Stravováním v rámci PMS se zabývá kniha Beat PMT Through Diet od Maryon Stewartové, nakladatelství Ebury Press. Zde najdete rady a průvodce PMS.
 4. Kniha, kterou považuji za zajímavou a cennou, je Menstrual Disorders, kterou napsali Annette a Graham Scamblerovia, byla vydaná nakladatelstvím Tavistock/Routledge, 1993.
 5. Osobní rozhovory se Stevem Claveym a Mazinem Al-Khafajiem.

 

Reference a poznámky

 1. Ricci, J. The Genealogy of Gynaecology, Philadelphia: Blakiston.
 2. Frank, R. “The Hormonal Causes of Premenstrual Tension”, Archives of Neurology and Psychology. 26:1053-7.
 3. Z důvodu nedostatku zdrojů nejsem schopný poskytnout zde přehled historické perspektivy PMS v rámci TCM. Bob Flaws se v knize My Sister the Moon odkazuje na text z 18. století The Golden Mirror of Medicine, který popisuje různé typy Jing Xing (tj. menstruační pohyb) poruch, které se objevují před a během menstruace.
 4. Elder, M. (ed.) (1988) Reproduction, Obstetrics and Gynaecology, London: Heinemann.
 5. Ačkoli tomu tak obvykle je a některé autority dokonce trvají na tom, že vymizení příznaků ihned po nástupu menstruace je rozhodujícím faktorem pro stanovení diagnózy PMS, ve skutečnosti mohou příznaky přetrvávat den nebo dva a v některých případech přetrvávají i několik dní během menstruace. Všechny autority se však shodují, že pro diagnózu PMS je nutná přítomnost týdne bez příznaků po menstruaci.
 6. Jako mnoho faktů o PMS, není ani tento univerzálně akceptován. Někteří argumentují, že PMS u mladých žen může být mylně označená jako problémové adolescentní chování. PMS u žen nad 40 let může být mylně popsána jako menopauza. Mnoho žen kolem 20 let užívá antikoncepci, která může příznaky PMS mírnit.
 7. O’Brien, S. Premenstrual Syndrome, (1987), Blackwell Scientific Publications.
 8. A. Scambler, a G. Scambler (1985) “Menstrual symptoms, attitudes, and consulting behaviour’, Social Science and Medicine 20: 1065-8.
 9. S. Laws (1985a) ‘Male power and menstrual etiquette’, v H. Thomas (ed.) The Sexual Politics of Reproduction, London: Gower.
 10. D. Taylor (1988) Red Flow: Rethinking Menstruation, Freedom, Calif.: The Crossing Press.
 11. A. Scambler. a G. Scambler (1993) Menstrual Disorders, Tavistock/Routledge.

12.D. Taylor (1988) Red Flow: Rethinking Menstruation, Freedom, Calif.: The Crossing Press.

 1. J. Hopson a A. Rosenfeld (1984) ‘PMS: puzzling monthly symptoms, Psychology Today, srpen: 30-5.
 2. M. Elder (ed.) (1988) Rep roduction, Obstetrics and Gynaecology, London: Heinemann.
 3. Rčení.
 4. Essential Readings in the Medical Tradition.
 5. Rčení.

 

Autor: Peter DeadmanČlánek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.


Všechny díly článku

Premenstruační syndrom – 4. díl

Zobrazit Článek

Premenstruační syndrom – 4. díl
15 min

Premenstruační syndrom – 3. díl

Zobrazit Článek

Premenstruační syndrom – 3. díl
5 min

Premenstruační syndrom – 2. díl

Zobrazit Článek

Premenstruační syndrom – 2. díl
13 min

Premenstruační syndrom – 1. díl

Zobrazit Článek

Premenstruační syndrom – 1. díl
11 min


Hodnocení článku

Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Jak zhubnout a neublížit si

Zobrazit Článek

Jak zhubnout a neublížit si
6 min

Čaj jako ochránce před rakovinou

Zobrazit Článek

Čaj jako ochránce před rakovinou
7 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Malý atlas akupunktury - 28. díl - Bai Hui (GV-20)

Zobrazit Článek

Malý atlas akupunktury - 28. díl - Bai Hui (GV-20)
4 min

Čaj jako ochránce před rakovinou

Zobrazit Článek

Čaj jako ochránce před rakovinou
7 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.