Yuan Shen - Tao v nás


Pro vás, co se v čínské medicíně začínáte teprve orientovat, bude název článku možná méně srozumitelný. Ale je to úplně jednoduché. Tento článek je věnovaný naší psychice a „duším“ z pohledu čínské medicíny. Čínská medicína se na psychiku dívá trochu jinak než západní psychologie a hlavně psychiku chápe jako neoddělitelnou součást těla.

Obecně čínská medicína rozděluje lidské tělo do pěti systémů, pěti prvků, na Dřevo, Oheň, Zemi, Kov a Vodu. Chápejte je jako zástupné symboly. Symboly, které vyjadřují podobnosti určitých skupin věcí a jevů, které mají určité dominantní vlastnosti, a díky kterým se dají přiřadit k jednomu z prvků.

Každému systému vládne v organismu jeden orgán – Játra, Srdce, Slezina, Plíce a Ledviny. No a každá část našeho těla, a to jak fyzického, tak psychického, patří do jednoho z těchto systémů. Takže k prvku Dřeva, patří kromě fyzického orgánu jater, i žlučník, oči, šlachy, rozhodnost či emoce vzteku atd.

Čínská medicína je ve svém základu o symbolech a o vztazích mezi nimi. Pomocí symbolů staří čínští lékaři a filozofové popisovali realitu. Neměli moderní vědecké přístroje, neměli výkonné počítače, přesto dokázali vytvořit systém popisu našeho světa a našeho těla, který má univerzální platnosti i v dnešní době.

Nemoc je z pohledu čínské medicíny vždy nějaká nerovnováha mezi jednotlivými orgánovými systémy nebo v jednom systému samotném. Pokud tedy máme nedostatek krve v systému Jater, pak špatně spíme a padají nám vlasy. Pokud je energie systému Jater příliš silná, pak může působit na systém Sleziny a následně způsobit trávicí problémy nebo vyvolat psychické potíže v podobě nadměrného přemítání.

Z toho je patrné, že čínská medicína neodděluje psychickou a fyzickou část těla. Vše je propojené v jeden celek. Ducha i fyzické tělo vnímá jako spojené nádoby. A nemoc, ať je na psychické či fyzické úrovni, je vždy jen o nerovnováze vnitřních orgánů nebo častěji systémů.

Duše v čínské medicíně

Opusťme nyní fyzické tělo a pojďme se podrobně podívat na specifickou část naší psychiky – na duši. Konkrétně na duši Yuan Shen.

V taoistické teorii se praví, že v našem těle přebývá 36 000 duší. Každá část těla má svoji duši. Dokonce i takový nos má svoji duši.

Tři poklady

Dále mluví čínská medicína o Třech pokladech – o duchu Shen, energii Qi a esenci Jing. Každá živá bytost je složená z těchto Tří pokladů. Každá bytost má fyzické tělo tvořené esencí Jing, má energii Qi, aby mohla žít, být aktivitní a reprodukovat se, a má ducha Shen. U člověka je duch Shen složitější, u ostatních bytostí jde jen o určitý program přežití a reprodukce.

Tyto Tři poklady jsou od sebe neoddělitelné. Nemohou existovat a fungovat jeden bez druhého. Vztah mezi duchem Shen a esencí Jing je jako vztah mezi Yang a Yin. Jsou v protikladu, ale musí spolu koexistovat. Odloučením duše a esence přestává bytost existovat.

Yuan Shen 2

Duše a pět prvků

Duch Shen. Slovo Shen můžeme přeložit mnoha způsoby, např. jako myšlení, duch, vědomí, energie, nadpřirozenost apod. Žádné české slovo nedokáže přesně vystihnout to, co opravdu výraz Shen znamená. Stejné je to se slovem Qi. Všichni o ní mluví, ale nikdo vlastně neví, co to přesně je.

Čínský znak pro Shen 神 se skládá ze dvou částí. Znak vlevo označuje něco jako „přítok z nebe“ a znak vpravo něco jako „prodlužovat nebo vyjadřovat, něco, co se rozpíná směrem ven“.

Duch Shen se dělí do pěti forem (jak jinak, vždyť jsme před chvílí tělo, ale v podstatě i celý vesmír, rozdělili do pěti prvků). Každá z těchto forem se něčím liší od těch ostatních. Mohli bychom říct, že každá kmitá na jiné frekvenci. Je to jako když bílé světlo prochází skleněným hranolem a štěpí se do pěti barev. Kdybychom těchto pět barev spojili, dostaneme opět bílé světlo.

Každý orgán má tedy svoji duši:

 • v Srdci sídlí duše Shen, to je císař, vládce všech ostatních duší
 • v Játrech žije éterická duše Hun
 • v Plicích bydlí tělesná duše Po
 • v Ledvinách najdeme duši Zhi, což je domov naší vůle
 • a ve Slezině bydlí duše Yi, duše plná intelektu

Ale tady ani informace o pěti duších není zcela přesná, jelikož např. duše Hun jsou tři a duší Po je sedm. Tak to v čínské medicíně chodí. Vše je jinak, než se zdá na první pohled.

Poznámka: Pokud mluvíme o Shen jako o jednom ze Tří pokladů, pak bychom měli správně používat slovo „duch“. Pokud mluvíme o jednotlivých formách v orgánech, pak bychom měli používat slovo „duše“. Takže duch Shen je součástí Tří pokladů, ale v Srdci sídlí duše Shen.

Každá duše nebo skupiny duší mají v organismu svoji funkci. Pokud svoji práci dělají špatně, projeví se to různými psychickými či fyzickými příznaky. První dvě, duše Shen a Hun, jsou ze své podstaty spíše yangové. Proto se projevují podle charakteristik prvků Ohně a Dřeva. Duše Po a Zhi jsou spíše yinového charakteru, proto se projevují jako prvky Kov a Voda. Duše Yi stojí kdesi uprostřed, kolísá mezi Yin a Yangem, a její projev vychází z charakteristik prvku Země.

Učení o duších je důležité nejen pro vlastní terapeutickou praxi, ale také pro dokonalejší uchopení toho, co a jak v našem organismu funguje. V praxi je proto dobré pohlížet na mentální a emocionální problémy optikou pěti prvků a zároveň pomocí těchto pěti duší.

Poznámka: Slovo duše je v tradiční čínské medicíně symbol pro velmi jemnou energii. Nejde o žádného ducha z kreslených filmů, ani démona. Pokud chcete přemýšlet jako kvantoví fyzikové, představte si za slovem duše třeba energetické pole. Pět duší pro vás pak může znamenat pět energetických polí objímajících pět různých orgánů a jejich soustav. Až tak materiální to může být.

Vládcem je Shen

Duše Shen sídlí v Srdci. Orgán Srdce je císařem ostatních orgánů. V hierarchii stojí nad nimi. Stejně tak duše Shen, která v Srdci sídlí, je vládcem všech ostatních duší. Shen ovládá všechny lidské emoce a celou naši psychiku.

Pojďme si duši Shen nejprve stručně představit:

 • patří k prvku Ohně
 • její emocí je radost
 • k jejím ctnostem patří soucit, pokoj a láska
 • je nejjemnější formou Qi v našem těle
 • je to naše vědomí, schopnost uvědomění si sebe sama, totiž že „já jsem já“
 • je nejvíce yangovou duší ze všech
 • během života sídlí v našem Srdci, po smrti se vrací do Nebe (alespoň to tak stojí ve starých spisech)
 • vše co rozrušuje naše Srdce, rozrušuje i duši Shen: emoční traumata, násilí, šok, alkohol, drogy či jiné závislosti apod.
 • jde o zdroj naší vitality (terapeuti vědí, že pokud v lidském tepu není cítit odraz duše Shen, takzvaná Jiskra života, je prognóza nemoci špatná)
 • je kořenem nejhlubšího smyslu života

A kdo je vlastně Shen?

Kdybych vám měl přiblížit duši Shen slovy moderního člověka, řekl bych, že je to naše myšlení, naše vědomí, uvědomění si vlastní identity a schopnost vhledu do vlastního nitra:

 • to, že vnímáme, co se v našem nitru děje
 • to, že vnímáme vlastní emoce
 • je to také naše paměť
 • naše inteligence
 • a naše moudrost

Pokud je tedy naše duše Shen silná, je naše mysl bystrá, náš emoční život je harmonický, dokážeme vnímat, co se v nás děje, přiměřeně si pamatujeme vše důležité, dobře spíme a konáme moudře.

Všimněte si také, že čínská medicína umísťuje myšlení a schopnost uvědomění si sama sebe do Srdce, nikoli do mozku. Staří Číňané sice chápali důležitost mozku, ale vnímali ho spíše jako nějaký stroj nebo spíš počítač, který pomáhá Srdci a duši Shen vykonávat jejich funkce.

Duše Shen má také na starosti kvalitu našich vztahů s ostatními lidmi. Jako jediná z duší totiž dokáže přesáhnout hranice našeho těla a spojit se s ostatními lidmi, tedy jejich dušemi Shen.

Možná je šéfem Yuan Shen. Kéž by.

Stále hovořím o duši Shen, ale správně bych měl hovořit o dvou duších Shen, resp. o dvou jejích částech. Shen se totiž skládá z Yuan Shen a Zhi Shen, tedy z duše Původní a duše Získané.

A až zde se dostávám k názvu dnešního článku. Yuan Shen, neboli Původní duše. Ale ještě mi chybí dovysvětlit pojem Tao. Už starověký myslitel a taoistický filosof Lao-c‘ upozorňuje: „Tao, o němž možno hovořit, není Věčné Tao“.

Pokud bych chtěl a uměl na tomto místě vysvětlit, co se skrývá pod pojmem Tao, pak už bych nehovořil o skutečném Tao. Tao je totiž nepopsatelné. Myslím, že Tao je dokonce ještě víc: je nepředstavitelné. V našem časoprostoru a s naší mozkovou kapacitou nejsme s to vůbec pochopit, co ono Tao vlastně je. Tao tu bylo vždy a Tao tu vždy bude. Tao je tu právě teď.

Co je Tao?

Tao je něco nepopsatelného a tajemného. Něco, co nemůžeme vidět vlastníma očima, nebo uchopit logickým myšlením. Jediné, co můžeme pozorovat, jsou projevy Tao. Je nám dovoleno pozorovat, jak se Tao projevuje ve všech věcech a jevech v našem vesmíru, ale také v nás samotných. To je jediná možnost, jak můžeme Tao vnímat.

Tao bylo u zrodu všech věcí našeho vesmíru. Tao tu určitě bylo před Velkým třeskem. A všechny věci jsou i odrazem principů Tao. Tao dává všem věcem jejich účel, smysl a řád. Člověk by si tedy mohl říct, že Tao je přece Bůh! Podle mého názoru to asi tak bude. Ale už slyším křiklouny, kteří mě budou napomínat, že to není pravda. Nicméně v samotném taoistickém náboženství je pojem Tao chápán jako posvátná entita, vládce prvopočátku, z kterého povstala jednotlivá božstva.

Ať je to, jak chce, Tao je prostě Tao. A na rovinu, celé tohle téma trochu překračuje dimenze lidského chápání. Pravdou je, že pojem Tao vychází z učení taoismu a že počátky tohoto učení se ztrácejí v hlubinách času. O jeho zakladatelích nevíme prakticky vůbec nic. Zdá se tedy, že Tao zde bylo i před vznikem taoistického učení.

A právě Yuan Shen to je takový kousek Tao v nás, dar nebes při našem narození, naše spojení s universem. Yuan Shen je duše, která nás pojí s Nebem. Pokud chceme být trochu více sebevědomí, mohli bychom i říct, že to je kousek Boha v nás. Tato duše vždy ví, co je pro nás dobré. Ona přesně ví, jak máme správně žít. Ona ví, jak se dobře rozhodnout. Klidně ji také můžeme nazývat Dobrem a Láskou v nás.

 • Yuan Shen je vždy dobrá. Vždy!
 • Není ovlivněná světem kolem nás
 • Nikdy v ní není zloba či nenávist
 • Yuan Shen můžeme podporovat hlavně budováním vnitřního klidu, třeba meditací, cvičením Qi Gong a Nei Gong, modlitbou apod.
 • Yuan Shen nelze zaměňovat s naším egem nebo s naším já, s naší individualitou
 • Yuan Shen dominuje našemu životu hlavně v dětství
Yuan Shen 3

Jsi tím, co sleduješ…

Proč se tedy občas nebo spíš často rozhodujeme špatně? Proč cítíme zlobu a nenávist, když v sobě máme tuto božskou jiskru?

Protože je tu druhá část duše Shen, které říkáme Zhi Shen, neboli duše Získaná. Zhi Shen je při našem narození taková tabula rasa, nepopsaná deska. Její obsah se utváří postupem času, podle toho, jak žijeme. Zapisují se do ní všechny zkušenosti, zážitky či znalosti, které formují naši osobnost. To, co slyšíme od rodičů, co se učíme ve škole, co nás naučí parta, co říkají ve zprávách. I proto bychom si měli pečlivě vybírat, co čteme nebo koho posloucháme, či s kým se stýkáme. Tohle všechno se totiž zapisuje do duše Zhi Shen a následně ovlivňuje celý život.

Když jsme se narodili, vnímali jsme svět pomocí Yuan Shen. Naši Zhi Shen byla dosud nepopsaná. Proto se říká, že očima malých dětí na nás pohlíží Bůh. To se ale časem změnilo. Čím více věcí se zapisovalo na původně čistou desku Zhi Shen, tím více začala přebírat odpovědnost za vnímání světa právě ona. Postupně přestáváme vnímat svět pomocí Yuan Shen a začínáme ho vnímat optikou Zhi Shen (rozumem). Což do určité míry není špatně. Bohužel však rozumem nejsme s to nikdy zcela obsáhnout rozmanitost a složitost života a světa.

Svět by byl nádherný, kdybychom byli jako malé děti a vnímali ho optikou Yuan Shen. Dělali bychom jen dobré věci, k ostatním bychom se chovali hezky, byli bychom zdraví a vše by se nám dařilo. Ale asi existuje nějaký důvod, proč tomu tak není.

Jak se získaná duše Zhi Shen vyvíjí, postupně vytváří jakési slupky kolem sesterské Yuan Shen. Můžete si je představit jako plevel, který obrůstá semínko nádherné květiny. Postupem času se plevel rozrůstá, o to hůř pak semínko Yuan Shen prosvítá ven. A tak se stane, že přestáváme vnímat svět pomocí Yuan Shen a začínáme ho vnímat pomocí Zhi Shen. Zhi Shen ale vždy vychází z našich zkušeností a znalostí. Z našich předsudků, vášní a ega. A to pro nás může, ale nemusí být dobré.

Jak se opět spojit s Yuan Shen

Mnozí lidé v průběhu svého stárnutí a „moudření“ tak nějak vnitřně cítí, že by bylo krásné opět vnímat svět pomocí oné původní dětské duše. Jde to, říkají mudrcové. Jen je pro většinu z nás příliš těžké proniknout přes všechny ty slupky, které jsme si kolem ní během životního pachtění vytvořili.

Sami si za to můžeme, přesto však veškerou vinu svádíme na život. Mnozí lidé to ale nevzdávají a snaží se najít cestu zpět, do svého dětského, původního, přirozeného já. Snaží se najít spojení se sebou samými prostřednictvím meditace. Správně vedená meditace je jedním ze způsobů, jak překonat ty vnější obaly a znovu se spojit se svou Yuan Shen. To je princip každé meditace. A měl by to být také princip každé upřímně míněné modlitby.

Určitě jste zažili stav, kdy jste se dívali na hrající si děti nebo jste byli obklopeni na Štědrý večer svojí rodinou nebo vám s nějakým člověkem v danou chvíli bylo prostě jen dobře, a přitom jste cítili pocit absolutní blaženosti, dobra a lásky. To je stav, kdy jste se propojili s Yuan Shen. Stav, kdy jste byli Yuan Shen, kdy jste svět vnímali pomocí Yuan Shen. V tu chvíli bylo vše dokonalé.

Meditace nám může pomoci propojit se s Yuan Shen. Pokud ale chceme svět opět vnímat pomocí Yuan Shen, tak nás většinou čeká běh na velmi dlouhou trať. Je třeba si najít smysl života. Začít pěstovat dobré vztahy ke svým bližním. A to za každou cenu. Odpustit ostatním i sobě. Začít si vážit sám sebe. Najít vnitřní pokoj. Těch věcí je hodně, ale nebojte, máte na to celý život. A Cesta želvy vám na této cestě bude dobrým průvodcem.

 

Autor: Milan SchirloČlánek obsahuje kvíz

Tento článek obsahuje kvíz. Pro vyplnění kvízu je třeba se přihlásit.Hodnocení článku

Diskuze

0 KOMENTÁŘŮ
Žena sedící na barové stoličce hledí do telefonu. Ilustrace
Do diskuze zatím nikdo nepřispěl. Buďte první kdo napíše komentář.
Vstoupit do komunity

Na podobné téma

Léčba alergické rýmy pomocí akupunktury - 1. díl

Zobrazit Článek

Léčba alergické rýmy pomocí akupunktury - 1. díl
13 min

Malý atlas akupunktury - 28. díl - Bai Hui (GV-20)

Zobrazit Článek

Malý atlas akupunktury - 28. díl - Bai Hui (GV-20)
4 min

Mohlo by vás zajímat

Jak užívat čínské bylinné směsi

Zobrazit Článek

Jak užívat čínské bylinné směsi

Pacientům s pokročilým nádorem hlavy pomáhají polysacharidy z Maitake

Zobrazit Článek

Pacientům s pokročilým nádorem hlavy pomáhají polysacharidy z Maitake

Chřest ve slanině s grilovaným sýrem halloumi a cherry rajčátky

Zobrazit Recept

Chřest ve slanině s grilovaným sýrem halloumi a cherry rajčátky
30 min

Staňte se členem klubu

Získejte přístup ke všem článkům, slevu na placené webináře a produkty TCM a mnoho dalšího s naším předplatným.

ic48-Sale
Nakoupíte levněji produkty různých značek

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Yoga
Dostanete přístup k on–line cvičením a meditacím

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.

ic48-Webinar
Získáte webináře zdarma nebo se slevou

Každý měsíc pro vás zajistíme slevu od různého výrobce produktů čínské medicíny.